Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) НОВИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ НА ФЕИТ Компјутерски технологии и инженерство (КТИ)

Компјутерски технологии и инженерство (КТИ)

Сту­ди­ска програма

Компјутерски технологии и инженерство (КТИ)

Вид на програмата

Студиска програма од прв циклус студии

Обра­зо­вен степен
(дип­ло­ма)

Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии

Про­фил: Компјутерски технологии и инженерство

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на
по­тре­би­те и
мож­но­сти­те за
вра­бо­ту­ва­ње

Студиската програма обезбедува здобивање на широки знаења и флексибилни можности за вра­бо­тување. Инженерски компјутерски кадар е потребен во ши­рок спектар индустрии што проектираат комп­ју­тер­ски системи базирани на нови технологии со примена во многу сфери. Дипломиран компјутерски инженер од овој профил, кариерата може да ја гради во индус­три­јата и јавниот сектор, секаде каде се проектираат, раз­ви­ваат и реализираат: компјутерски комуникациски сис­теми и услуги; комплексни дигитални системи; сов­ре­мени информациски системи; Интернет и мрежни сис­теми; анализа и развој на интелигентни мрежи. Стек­натите знаења на студентите се одлична основа за про­должување на студиите во институции и/или истра­жу­вачки центри ширум светот.

Обра­зов­ни
ком­пе­тен­ции на профилот

На студиската програма студентите добиваат прак­тич­но и теоретско знаење во полето на компјутерските техно­логии и инженерството за: проектирање и ре­а­ли­за­ција на процесорски архитектури и процесори; мо­де­ли­рање, проектирање и реализација на вградливи ком­п­јутерски системи; информациони системи; мрежи и Интер­нет; проектирање, реализација и адми­нис­три­ра­ње Веб системи и сервери; алгоритми, структури и про­г­ра­мирање; бази на податоци; оперативни системи и изра­ботка на OС модули и компоненти; безбедност на ком­пјутерски системи; проектирање и реализација на интелигентни мрежи.

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ08З009

Математика 1

7

3+3+0+0

3ФЕИТ08З016

Физика 1

7

3+2+1+0

3ФЕИТ06З005

Основи на електротехника

7

4+3+0+0

3ФЕИТ07З027

Програмирање и алгоритми

6

2+2+2+0

Изборен предмет

3

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ12З006

Германски јазик

3

2+1+0+0

3ФЕИТ12З017

Француски јазик

3

2+1+0+0

3ФЕИТ12З003

Англиски јазик

3

2+1+0+0

3ФЕИТ12З015

Руски јазик

3

2+1+0+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ08Л010

Математика 2

7

3+3+0+0

3ФЕИТ08Л017

Физика 2

7

3+2+1+0

3ФЕИТ06Л004

Основи на електрични кола

7

3+2+1+0

Спорт и здравје

0

0+2+0+0

Изборен предмет 1

6

Изборен предмет 2

3

 

Изборни предмети

 

Изборен предмет 1

 

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ07Л004

Библиотеки и програмирање

6

2+2+2+0

3ФЕИТ07Л025

Податочни структури и програмирање

6

2+2+2+0

 

Изборен предмет 2

 

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ03Л002

Електротехнички материјали

3

2+0+1+0

3ФЕИТ11Л001

Практикум по MATLAB

3

0+1+2+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ10З018

Интернет технологии

6

3+1+1+0

3ФЕИТ12З009

Логички дизајн

6

3+1+1+0

3ФЕИТ08З011

Математика 3

6

3+3+0+0

3ФЕИТ05З035

Сигнали и системи

6

3+2+0+0

Изборен предмет

6

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ05З018

Електроника

6

3+1+1+0

3ФЕИТ05З019

Електроника 1

6

3+1+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ07Л010

Компјутерски архитектури

6

2+2+1+0

3ФЕИТ07Л018

Моделирање на податоци и бази

6

2+2+1+0

3ФЕИТ07Л024

Податочни структури и анализа на алгоритми

6

2+2+1+0

 

Изборен предмет 1

3

 

 

Изборен предмет 2

3

 

 

Изборен предмет 3

6

 

 

Изборни предмети

 

Изборен предмет 1 и 2

 

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ08Л001

Веројатност

3

2+1+0+0

3ФЕИТ08Л003

Дискретна математика 1

3

2+1+0+0

3ФЕИТ08Л008

Комплексна анализа

3

2+1+0+0

3ФЕИТ08Л012

Нумерички методи

3

2+0+1+0

 

Изборен предмет 3

 

3ФЕИТ01Л020

Системи на автоматско управување

6

2+2+1+0

3ФЕИТ01Л021

Теорија на автоматско управување 1

6

2+2+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ07З013

Компјутерски комуникациски технологии

6

2+2+1+0

3ФЕИТ07З022

Оперативни системи

6

2+2+1+0

Изборен предмет 1

6

 

Изборен предмет 2

6

Изборен предмет 3

6

 

Изборни предмети

 

Изборен предмет 1

 

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ10З009

Вовед во телекомуникации

6

3+1+1+0

3ФЕИТ10З020

Комуникациски технологии

6

3+1+1+0

 

Изборен предмет 2

 

 

3ФЕИТ09З004

Вовед во електроенергетски системи

6

3+2+0+0

3ФЕИТ04З009

Електроенергетски уреди

6

3+1+1+0

3ФЕИТ04З017

Основи на електроенергетика

6

3+2+0+0

 

Изборен предмет 3

 

 

3ФЕИТ07З002

Анализа и дизајн на информациски системи

6

2+2+1+0

3ФЕИТ08З004

Дискретна математика 2

6

3+2+0+0

3ФЕИТ08З005

Електрооптика

6

2+2+1+0

3ФЕИТ07З011

Компјутерски вештини и алатки - практикум

3

0+1+2+0

3ФЕИТ07З012

Компјутерски компоненти и периферии - практикум

3

1+0+2+0

3ФЕИТ07З020

Мрежни оперативни системи

6

2+2+1+0

3ФЕИТ12З012

Основи на WEB програмирање

6

2+2+1+0

3ФЕИТ03З007

Основи на мерни системи

6

2+2+1+0

3ФЕИТ10З038

Телекомуникациски софтвер

6

3+1+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ07Л003

Безбедност и заштита на компјутерско комуникациски системи и мрежи

6

2+2+1+0

3ФЕИТ07Л014

Компјутерски мрежи

6

2+2+1+0

3ФЕИТ07Л016

Микропроцесорски системи

6

2+2+1+0

Изборен предмет 1

6

Изборен предмет 2

6

 

Изборни предмети

 

Изборен предмет 1 и 2

 

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ12Л001

WEB апликации

6

2+2+1+0

3ФЕИТ07Л001

Администрирање со бази на податоци

6

2+2+1+0

3ФЕИТ07Л005

Веб системи и сервери

6

2+2+1+0

3ФЕИТ05Л010

Дигитална и индустриска електроника

6

3+1+1+0

3ФЕИТ07Л009

Информациски системи и големи податоци

6

2+2+1+0

3ФЕИТ08Л007

Компјутерско подржано геометриско моделирање

6

3+2+0+0

3ФЕИТ07Л015

Компајлери

6

2+2+1+0

3ФЕИТ03Л008

Практикум во LabVIEW

3

1+0+2+0

3ФЕИТ07Л026

Практикум по Linux

3

1+0+2+0

3ФЕИТ12Л014

Развој на серверски WEB  апликации

6

2+2+1+0

3ФЕИТ08Л018

Физика на компјутерски игри

6

2+2+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ07З031

Системи за пресметка со високи перформанси

6

2+2+1+0

3ФЕИТ07З032

Современи процесорски архитектури

6

2+2+1+0

Изборен предмет 1

6

Изборен предмет 2

6

Изборен предмет 3

6

 

Изборни предмети

 

Изборен предмет 1, 2 и 3

 

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ05З001

VLSI дизајн со  PLD  и FPGA компоненти

6

3+1+1+0

3ФЕИТ12З002

WEB сервиси

6

2+2+1+0

3ФЕИТ12З004

Андроид програмирање

6

2+2+1+0

3ФЕИТ12З005

Апликации за мобилни уреди

6

2+2+1+0

3ФЕИТ10З007

Безжични мрежи и мобилни системи

6

3+1+1+0

3ФЕИТ05З007

Вградливи микрокомпјутерски системи

6

3+1+1+0

3ФЕИТ08З002

Вовед во наноматеријали и нанотехнологии

6

2+2+1+0

3ФЕИТ05З013

Дигитално процесирање на слика

6

3+1+1+0

3ФЕИТ07З008

Интелигентни агенти

6

2+2+1+0

3ФЕИТ03З003

Компјутеризирани мерни системи

6

2+2+1+0

3ФЕИТ07З019

Мрежен софтвер и управување со компјутерски мрежи

6

2+2+1+0

3ФЕИТ07З021

Мрежни стандарди и уреди

6

2+2+1+0

3ФЕИТ12З011

Мрежно програмирање

6

2+2+1+0

3ФЕИТ07З029

Развој на софтвер и тестирање

6

2+2+1+0

3ФЕИТ08З014

Статистика и случајни процеси

6

3+2+0+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ12Л007

Дипломски труд

9

 

3ФЕИТ07Л007

Дистрибуирани системи

6

2+2+1+0

3ФЕИТ12Л016

Студентска пракса

3

Изборен предмет 1

6

Изборен предмет 2

3

Изборен предмет 3

3

 

Изборни предмети

Изборен предмет 1

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ05Л005

Биомедицинска електроника

6

3+1+1+0

3ФЕИТ07Л006

Виртуелизација и системи во облак

6

3+1+1+0

3ФЕИТ01Л004

Дистрибуирани системи и SCADA

6

2+2+1+0

3ФЕИТ12Л008

Индустриски комуникациски мрежи

6

3+1+1+0

3ФЕИТ01Л006

Интелигентни системи на управување

6

2+2+1+0

3ФЕИТ05Л023

Машински вид

6

3+1+1+0

3ФЕИТ12Л010

Мобилни сервиси со Андроид програмирање

6

2+2+1+0

3ФЕИТ07Л017

Моделирање и симулациски околини

6

2+2+1+0

3ФЕИТ07Л023

ОС и модули за вградливи компјутерски системи

6

2+2+1+0

3ФЕИТ07Л028

Проектирање систем во чип

6

2+2+1+0

3ФЕИТ03Л010

Процесни компјутери и мерења

6

3+1+1+0

3ФЕИТ07Л030

Системи за Интернет на нешта

6

2+2+1+0

Изборен предмет 2 и 3

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ09Л008

Економска проценка на инвестиции

3

2+1+0+0

3ФЕИТ04Л010

Комуникациски вештини

3

2+1+0+0

3ФЕИТ11Л002

Претприемништво

3

2+1+0+0

3ФЕИТ03Л009

Принципи на управување со квалитет

3

2+1+0+0

3ФЕИТ04Л020

Проектен менаџмент и етика во инженерство

3

2+1+0+0

3ФЕИТ09Л021

Регулатива во електроенергетиката

3

2+1+0+0

3ФЕИТ08Л015

Технолошки иновации

3

2+1+0+0