Лични алати
Пријави се

Дистрибуирани системи

1.    Наслов на наставниот предмет

Дистрибуирани системи

2.    Код

3ФЕИТ07Л007

3.    Студиска програма

КТИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/8

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Марија Календар

9.    Предуслов за запишување на предметот

Ислушани: Системи за пресметки со високи перформанси, Современи процесорски архитектури

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со концептите на дистрибуираните системи и комуникацијата меѓу процесите на далечина, дистрибуирани архитектури и дистрибуирани датотечни системи. По завршувањето на курсот студентите ќе можат да работат со системи во дистрибуирана околина.

11.    Содржина на програмата: Вовед. Карактеристики на дистрибуирани  системи. Модели на ДС. Комуникација меѓу процеси на далечина.  Сокети. TCP и UDP сокети. Концепти на далечинско повикување. Протоколи за барање-одговор (request-reply). Далечинско повикување процедури.  (RPC). Далечинско поквикување методи во Јава (Java RMI). Дистрибуирани  објекти и компоненти.    CORBA. Од објекти до компоненти. Јава Beаns. Веб сервиси. Основи и дефиниции. SOAP протокол. Примена на Веб сервиси. SOA архитектура. Актуелни технологии за Веб сервиси. REST.    Кластери  за висока достапност (high availability).  Актуелни дистрибуирани архитектури. Google Cluster Architecture.  Hadoop архитектура. Map Reduce.  Дистрибуирани датотечни системи. Практични примери на дистрибуирани датотечни системи. NFS. AFS. CODA. Google FS. Hadoop  HDFS. RAID системи.

12.    Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

20

16.2. Самостојни задачи

35

16.3. Домашно учење

50

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

40

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Лабораториски вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

G. Coulouris,  J. Dollimore,  T. Kindberg,  G. Blair

Distributed Systems: Concepts and Design,  5th Ed.

Addison Wesley/Pearson

2011

2

Tanenbaum A.S., M. Van Steen

Distributed Systems: Principles and Paradigms, 2nd Ed.

Pearson

2006

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

C.A. Varela, G. Agha

Programming Distributed Computing Systems: A Foundational Approach

MIT Press

2013

2

Sukumar Ghosh

Distributed Systems: An Algorithmic Approach, 2nd Ed.

Chapman and Hall/CRC

2014