Лични алати
Пријави се

Микропроцесорски системи

1.    Наслов на наставниот предмет

Микропроцесорски системи

2.    Код

3ФЕИТ07Л016

3.    Студиска програма

КСИАР, КТИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Аристотел Тентов

9.    Предуслов за запишување на предметот

Ислушани: Компјутерски архитектури

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основните концепти на работа на конкретни микропроцесори, нивната внатрешна архитектура, I/O компонентите и реален асемблер. По завршување на курсот студентите ќе бидат оспособени за работа со микропроцесори и за пишување асемблерски програми.

11.    Содржина на програмата: Структура на процесори и процесорски системи.  Kарактеристики на процесори на Intel.  Разгледување на развој на процесори. Внатрешна архитектура на 8085. Програмирање на 8085. Начин на работа со меморија, извршување на инструкции, В/И инструкции.  Прекини кај 8085. Внатрешна архитектура на 8086 и 8088. Предвремено земање инструкции кај 8086 и 8088. 8086 и 8088 асемблер. Работа со архитектура со повеќе процесори кај 8086 и 8088. Поврзување со компоненти. Прекини кај 8086 и 8088.   Внатрешна архитектура на 80386. Мемориски систем. Влезно/излезен систем. Управување со меморија кај 80386. Дескриптори и селектори. Дескрипторски табели. Заштитен режим на работа. Механизам за страничење на меморија кај 80386. Виртуелен режим на работа. Табела на страници.  Извршување на инструкции кај 80386. Асемблер и пишување програми за 80386.

12.    Методи на учење Лабораториски вежби, практична работа и настава

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

15

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

60

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

10

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

80

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Лабораториски вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

BREY B

INTEL MICROPROCESSORS: Architecture, Programming, and Interfacing, 8th Ed

Pearson, Prentice Hall

2009

2

N.S.Kumar, M. Saravanan, S Jeevananthan

Microprocessors and Microcontrollers

Oxford University Press

2011

3

Douglas V. Hall

Microprocessors and Interfacing

Tata McGraw Hill Publications Ltd., Revised Third Edition

2008

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

R. J. Tocci, F. J. Ambrossio

Microprocessors and Microcomputers: Hardware and Software, 6th Ed

Prentice Hall

2002