Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) НОВИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ НА ФЕИТ Системи за пресметки со високи перформанси

Системи за пресметки со високи перформанси

1.    Наслов на наставниот предмет

Системи за пресметки со високи перформанси

2.    Код

3ФЕИТ07З031

3.    Студиска програма

КТИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Марија Кацарска

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со системи за пресметки со вискои перформанси и паралелно програмирање. По завршување на курсот студентите ќе бидат оспособени за самостојно користење на системите за пресметки со високи перформанси и за пишување соодветни софтверски решенија.

11.    Содржина на програмата: Вовед. Концепти на паралелно процесирање.  Основни концепти за дизајн при паралелно процесирање. Синхронизација. Распоредување. Зависност на процесите. Мапирање паралелни алгоритми на паралелни архитектури. Модели со споделена меморија. Споделена меморија и нитки. Паралелни алгоритми: идеални и реални модели.  Вовед во OpenMP. Вовед во Дистрибуирана меморија и MPI. Практични  примери со  MPI.  Вовед во графички процесори (GPU). Вовед во GPU програмирање. GPU програмирање и CUDA. Напредни концепти за паралелно програмирање. Шаблони за паралелно процесирање (Parallel patterns). Примери за паралелни алгоритми. Алгоритми за обработка на (густи) матрици. Алгорими за брза фуриеова трансормација (FFT). Алгоритми за ретки матрици и графови. Мерење на перформанси.

12.    Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

15

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

60

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

40

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Лабораториски вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Peter Pacheco

An Introduction to Parallel Programming

Morgan Kaufmann

2011

2

G. Hager, G. Wellein

Introduction to High Performance Computing for Scientists and Engineers

CRC Press

2010

3

Џон Л. Хенеси, Дејвид А. Петерсон

Компјутерска архитектура

Превод влада

2011

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

A. Grama, G. Karypis, V.Kumar, A. Gupta

Introduction to Parallel Computing, 2nd Ed.) 2nd Edition by

Pearson

2003

2

David A. Bader

Petascale Computing: Algorithms and Applications

Chapman and Hall/CRC

2007

3

D. Storti, M. Yurtoglu

CUDA for Engineers: An Introduction to High-Performance Parallel Computing

Addison-Wesley Professional

2015