Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) НОВИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ НА ФЕИТ Компјутерско подржано геометриско моделирање

Компјутерско подржано геометриско моделирање

1.    Наслов на наставниот предмет

Компјутерски подржано геометриско моделирање

2.    Код

3ФЕИТ08Л007

3.    Студиска програма

КТИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Анета Бучковска, Д-р Билјана Јолевска-Тунеска, Д-р Билјана Начевска-Настовска, Д-р Весна Андова, Д-р Катерина Санева Хаџи-Велкова, Д-р Сања Атанасова, Д-р Соња Геговска-Зајкова

9.    Предуслов за запишување на предметот

Ислушани: Математика 1

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Да се усвојат основните поими од афината геометрија и нејзината примена во моделирањето криви и површини, фракталите и итеративните функциски системи.  Развој на аналитичко мислење, критички способности, способност за учење.  Добиените знаења се неопходни за проучување на електротехниката.

11.    Содржина на програмата: Афини трансформации во рамнина. Итеративни функциски системи и фрактали. Алгоритми за генерирање фрактали. Основни модели на криви во рамнина. Безиеови криви и Б-сплајн криви (дефиниција, особини, алгоритми). Полиномни површини и сплајн површини. Алгоритам на de Casteljau, субдивизија. Моделирање криви и површини.

12.    Методи на учење: Предавања, презентации, аудиториски вежби

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 2 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

40

16.2. Самостојни задачи

10

16.3. Домашно учење

55

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

35

17.2. Семинарска работа/проект

0

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

65

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Посетеност на наставата

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Michael Barnsley

Fractals everywhere

Academic Press Proffesional, Inc., San Diego, CA,

1988

2

Јean Gallier

Curves and Surfaces In Geometric Modeling: Theory And Algorithms

Morgan Kaufmann Publishers

2000

3

Давид Ф. Роџерс

Вовед во NURBS со историска перспектива

Датапонс Дооел

2010

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Gerald Farin

Curves and Surfaces for GACD

Academic press, San Diego, CA

2002