Лични алати
Пријави се

Системи за Интернет на нешта

1.    Наслов на наставниот предмет

Системи за Интернет на нешта

2.    Код

3ФЕИТ07Л030

3.    Студиска програма

КТИ, ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/8

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Валентин Раковиќ, Д-р Марија Календар, Д-р Томислав Шуминоски

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со концептите на Интернет на нешта, потребните технологии, архитектура и стандарди. Платформи за Интернет на нешта. По завршување на курсот студентите ќе бидат оспособени за работа со системи за Интернет на нешта.

11.    Содржина на програмата: Вовед во Интернет на нешта (Internet of Things - IoT). Елементи на IoT екосистем. Концепти на на Интернет на нешта. Технологии позади концептот Интернет на нешта. Архитектура на Интернет на нешта. Сензори и сензорски јазли. Стандарди. Безжични сензорски мрежи. Поврзаност и мрежи. Безжични технологии за Интернет на нешта. Протоколи. RFID  и NFC технологии во IoT. Складирање на податоци и анализа. Анализа и примена. Обработка на сигнали во реално време. Локална анализа. Алгоритми за локализација. Локализација во внатрешен простор.   Системи за работа во реално време. Карактеристики. Распоредување. Оперативни системи за работа во реално време. RTOS и примена за IoT. Вградливи системи и платформи. Интел платформи за IoT. Yocto проект и Yocto јадро. Примена на концептите за Интернет на нешта: паметно здравство, паметни домови, паметни градови и сл. Развој на вградливи апликации за работа во облак. Безбедност во Интернет на нешта.

12.    Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

15

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

60

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

30

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

60

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Лабораториски вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

R. Buyya, A.V. Dastjerdi

Internet of Things: Principles and Paradigms

Morgan Kaufmann

2016

2

Samuel Greengard

Тhe Internet of Things

The MIT Press

2015

3

Peter Waher

Learning Internet of Things

Packt Publishing

2015

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

J. Biron and J. Follett

Foundational Elements of an IoT Solution

O'Reilly Media

2016