Лични алати
Пријави се

Електротехнички материјали

1.    Наслов на наставниот предмет

Електротехнички материјали

2.    Код

3ФЕИТ03Л002

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ, ЕЕС, ЕЕУМ, КСИАР, КТИ, КХИЕ, ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

I/2

7.    Број на ЕКТС

3.00

8.    Наставник

Д-р Марија Чундева-Блајер

9.    Предуслов за запишување на предметот

Ислушани: Основи на електротехника

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаење за различните претставници на поединечните видови материјали, нивните основни карактеристики и можностите за нивна примена. Цел е запознавање со проводните, полупроводните, диелектричните, магнетните, суперпроводните материјали, како и други специјални материјали кои имаат примена во електротехниката и информациските технологии.

11.    Содржина на програмата: Вовед науката за материјалите. Електрична и термичка проводност кај материјалите. Периоден систем. Врски. Зонска теорија и кристална состојба. Проводници-едноставен модел и макроскопски својства. Поделба на проводните материјали. Апликации на проводни материјали. Полупроводници-процеси на проведување и макроскопски својства. Елементарни полупроводници и соединенија. Примена на полупроводниците. Диелектрични материјали и изолатори. Поларизација и диелектрична пропусливост-макроскопско толкување. Проводливост на диелектриците. Енергетски загуби. Диелектрична цврстина. Преглед и поделба на диелектриците. Апликации на диелектрични материјали. Магнетизам, основни поими. Магнетен хистерезис. Дија, пара и феромагнетизам. Магнетна пропусливост. Енергетски загуби. Поделба на меки и тврди магнетни материјали, својства и примена. Суперпроводни карактеристики на материјалите-едноставен модел и макроскопски својства. Апликации на суперпроводни материјали. Оптички својства на материјалите и апликаци

12.    Методи на учење: Предавања поддржани со презентации преку слајдови, интерактивни предавања, вежби (користење на опрема и софтверски пакети), тимска работа, студија на случај, поканети гости предавачи, самостојна изработка и одбрана на проектна задача и семинарска работа, учење во електронско опкружување (форуми, консултации).

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 0 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

90

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

15

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

10

16.2. Самостојни задачи

5

16.3. Домашно учење

30

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Реализирани активности од 15.1 до 16.3.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Rolf. E. Humel

Electronic Properties of Materials

Springer, New York

2001

2

Safa.O. Kasap

Principles of Electronic Materials and Devices

McGraw-Hill,New York

2002

3

W.S.Wong, A.Salleo

Electronic Materials, Flexible Electronics-Materials and Applications

Springer Science+Business Media, New York

2009

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

М. Чундева-Блајер,

Упатство за лабораториски вежби по „Електротехнички материјали“

ФЕИТ-Скопје, лабораториски практикум

2016

2

М. Чундева-Блајер

Електротехнички материјали

ФЕИТ-Скопје, интерна скрипта

2016

3

P. Nikolic, D. Rakovic

Elektrotehnicki materijali

Naucna knjiga, Beograd

1987