Лични алати
Пријави се

Андроид програмирање

1.    Наслов на наставниот предмет

Андроид програмирање

2.    Код

3ФЕИТ12З004

3.    Студиска програма

КТИ, ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/5, IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Валентин Раковиќ, Д-р Владимир Атанасовски, Д-р Сања Велева

9.    Предуслов за запишување на предметот

Ислушани: Податочни структури и анализа на алгоритми

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со Андроид оперативниот систем и соодветната развојна околина. Работа со сите базични Андроид елементи за развој на комплетни апликации. Користење на локациски базирани информации за развој на апликации. Основни концепти за поврзување на Андроид апликации со бази на податоци.

11.    Содржина на програмата: Вовед. Историски развој на Андроид оперативниот систем. Официјална Integrated Development Environment (IDE). Андроид виртуелен уред. Структура на Андроид проект. Основни GUI widgets во Андроид и нивна манипулација. Апликации со повеќе активности и фрагменти. Интенти. Поддршка за мултимедија. Работа со статички и динамички листи во Андроид. Користење на Google Play сервиси. Основни концепти на Андроид SQLite база. Развој на кориснички апликации.

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

30

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби и комплетно изработени лабораториски вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

J. Horton

Android Programming for Beginners

Packt Publishing

2015

2

P. Deitel, H. Deitel and A. Wald

Android 6 for Programmers: An App-Driven Approach

Prentice Hall

2015

3

J. F. DiMarzio

Beginning Android Programming with Android Studio

Wrox

2016