Лични алати
Пријави се

Апликации за мобилни уреди

1.    Наслов на наставниот предмет

Апликации за мобилни уреди

2.    Код

3ФЕИТ12З005

3.    Студиска програма

КТИ, ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Валентин Раковиќ, Д-р Марија Календар, Д-р Перо Латкоски

9.    Предуслов за запишување на предметот

Ислушани: Развој на серверски WEB апликации

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Вовед во мобилни комуникации. Карактеристики на апликации за мобилни уреди. Запознавање со iOS оперативниот систем и соодветната развојна околина за мобилни уреди. Работа со базични елементи за развој на апликации. Користење на алатки за графика, гестикулации, локациски сервиси, навигација, визуелни ефекти, итн.

11.    Содржина на програмата: Вовед во мобилни комуникации. Карактеристики на различни генерации на мобилни системи. Карактеристики на апликации за мобилни уреди. Вовед во iOS. Xcode и Swift. Дизајн на GUI. Аспекти и работа со multitouch гестикулации. Употреба на MVC;  Работа со View Controller. Работа со повеќе нитки. Анимации и известувања. Аспекти на Core Motion, Core Location. Мапи за навигација. Визуелни ефекти.

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

30

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби и комплетно изработени лабораториски вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Christian Keur, Aaron Hillegass

iOS Programming(5th Ed.)

Big Nerd Ranch

2015

2

Matt Neuburg

iOS 10 Programming Fundamentals with Swift: Swift, Xcode, and Cocoa Basics

O'Reilly Media

2016

3

Jeff McWherter, Scott Gowell

Professional Mobile Application Development

Wrox

2012