Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) НОВИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ НА ФЕИТ Развој на серверски WEB апликации

Развој на серверски WEB апликации

1.    Наслов на наставниот предмет

Развој на серверски WEB апликации

2.    Код

3ФЕИТ12Л014

3.    Студиска програма

КТИ, ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Марија Календар, Д-р Марко Порјазоски, Д-р Славче Пејоски

9.    Предуслов за запишување на предметот

Положени: Програмирање и алгоритми Ислушани: Основи на WEB програмирање

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Вовед во ASP.NET околина за пишување на веб апликации. Работа со серверска страна на апликациите. По завршување студентот ќе може да дизајнира и програмира динамички Web апликации во ASP.NET со користење на MVC (Model-View-Controller) шемата.

11.    Содржина на програмата: Вовед во .NET парадигма. Вовед во Visual Studio. Животен циклус на ASP.NET страници. Серверска страна и серверско програмирање. Серверски контроли. Конфигурација и основна безбедност на апликациите. Откривање грешки (debugging) и дијагностицирање. Справување со грешки. Напредни серверски контроли.  Вовед во ADO.NET и LINQ. Пристап до бази на податоци работа со истите. Персонализација на апликациите и безбедност. Model-View-Controller (MVC) и ASP.NET core. MVC рамка. Стартување на ASP.NET core на различни платформи: Windows, MAC OS X и Linux. Градење контролери. Имплементирање на прегледи. Дизајнирање на модели.  Креирање и користење на Web API. Развој на алатки на клиентска страна. Web API за поддршка на прелистувачи и мобилни апликации. Поставување на WEB апликацијата на сервер и во облак.

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

25

16.2. Самостојни задачи

20

16.3. Домашно учење

60

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

10

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

80

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Лабораториски вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Shahed Chowdhuri

ASP.NET Core Essentials

Packt Publishing

2016

2

Adam Freeman

Pro ASP.NET Core MVC 6th ed. Edition

Apress

2016

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

James Chambers, David Paquette, Simon Timms

ASP.NET Core Application Development: Building an application in four sprints

Microsoft Press

2016

2

Mugilan T. S. Ragupathi

Learning ASP.NET MVC Programming

Packt Publishing

2016