Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) НОВИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ НА ФЕИТ Безбедност и заштита на компјутерско комуникациски системи и мрежи

Безбедност и заштита на компјутерско комуникациски системи и мрежи

1.    Наслов на наставниот предмет

Безбедност и заштита на компјутерско комуникациски системи и мрежи

2.    Код

3ФЕИТ07Л003

3.    Студиска програма

КТИ, КХИЕ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6, IV/8

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Аристотел Тентов

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основните принципи на безбедност кај компјутерско-комуникациски системи и мрежи, безбедност на оперативни системи, апликации и корисници. По завршување на курсот студентите ќе бидат оспособени за работа со безбедносни системи и проектирање безбедни мрежи.

11.    Содржина на програмата: Основни принципи на безбедност кај компјутерско-комуникациски системи и мрежи.  Принципи на безбедност кај Windows оперативен систем. Принципи на безбедност кај Unix и Linux оперативни системи. Принципи на безбедност кај веб прелистувачи и клиенти.  Принципи на безбедност кај веб сервери.  Принципи на безбедност кај email. Принципи на безбедност кај DNS. Принципи на безбедност кај сервери.  Безбедност на безжични мрежи. Основи на градење на мрежна архитектура. Заштити ѕидови. Системи за детекција на упади. Тајна комуникација. Криптографија. Дигитални потписи. Прикриена комуникација. Стеганографија. Водени печати. Примена на тајна и прекриена комуникација. Email. Јавни клучеви. Виртуелни приватни мрежи. SSL. Системи за детекција на упади. Преглед на најчести напади. Механизми за заштита. Honeypots. Справување со инциденти. Безбедносни проценки. Тестирање. Евалуација.

12.    Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

15

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

60

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

40

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Лабораториски вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

William Stallings

Cryptography and Network Security: Principles and Practice, 7th Ed.

Pearson

2016

2

William Stallings

Network Security Essentials: Applications and Standards, 6th Ed.

Pearson

2016

3

J.Kempf

Wirelles Internet Security: Architectures and Protocols

Cambridge Univ. Press.

2008

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

William Stallings, Lawrie Brown

Computer Security: Principles and Practice, 3rd Ed.

Pearson

2014

2

John R. Vacca

Computer and Information Security Handbook, 2nd Ed.

Morgan Kaufmann

2013

3

William (Chuck) Easttom II

Computer Security Fundamentals, 3rd Ed.

Pearson IT Certification

2016