Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) НОВИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ НА ФЕИТ Телекомуникации и информациско инженерство (ТКИИ)

Телекомуникации и информациско инженерство (ТКИИ)

Сту­ди­ска програма

Телекомуникации и инфорамациско инженерство (ТКИИ)

Вид на програмата

Студиска програма од прв циклус студии

Обра­зо­вен степен
(дип­ло­ма)

Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии

Про­фил: Телекомуникации и инфорамациско инженерство

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на
по­тре­би­те и
мож­но­сти­те за
вра­бо­ту­ва­ње

Дипломираните инженери можат да се вработуваат во земјата и странство во компании и институции кои развиваат и имплементираат ИКТ: телекомуникациски и мобилни оператори, софтверски компании, компании кои произведуваат телекомуникациска опрема, истражувачки лаборатории и врвни академски институции.

Обра­зов­ни
ком­пе­тен­ции на профилот

Студиската програма се состои од јадро и два изборни модули. Заедничкото ИКТ јадро опфаќа основи на телекомуникации, дигитални телекомуникации, телекомуникациски мрежи, оптички мрежи, интернет технологии и бази на податоци. Првиот изборен модул се фокусира на ИКТ системи и мрежи: безжични комуникации и мрежи, мобилни системи, мрежно администрирање, напредни дигитални телекомуникации, телесообраќаен инженеринг, комутација и рутирање и развој на сервиси и апликации во телекомуникациите. Вториот изборен модул се фокусира на ИКТ сервиси и апликации: веб дизајн, веб апликации, апликации за мобилни уреди со андроид и iOS програмирање и веб сервиси со јава и PhP програмирање. Дополнително, студентите може да избираат предмети од области како што се: мултимедија, сигурносни комуникации, сателитски комуникации, интернет на нешта, дигитални валути.

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ08З009

Математика 1

7

3+3+0+0

3ФЕИТ08З016

Физика 1

7

3+2+1+0

3ФЕИТ06З005

Основи на електротехника

7

4+3+0+0

3ФЕИТ07З027

Програмирање и алгоритми

6

2+2+2+0

Изборен предмет

3

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ12З006

Германски јазик

3

2+1+0+0

3ФЕИТ12З017

Француски јазик

3

2+1+0+0

3ФЕИТ12З003

Англиски јазик

3

2+1+0+0

3ФЕИТ12З015

Руски јазик

3

2+1+0+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ08Л010

Математика 2

7

3+3+0+0

3ФЕИТ06Л004

Основи на електрични кола

7

3+2+1+0

3ФЕИТ08Л017

Физика 2

7

3+2+1+0

Спорт и здравје

0

0+2+0+0

Изборен предмет 1

6

Изборен предмет 2

3

 

Изборен предмет

 

Изборен предмет 1

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ07Л004

Библиотеки и програмирање

6

2+2+2+0

3ФЕИТ07Л025

Податочни структури и програмирање

6

2+2+2+0

 

Изборен предмет 2

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ03Л002

Електротехнички материјали

3

2+0+1+0

3ФЕИТ11Л001

Практикум по MATLAB

3

0+1+2+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ10З018

Интернет технологии

6

3+1+1+0

3ФЕИТ08З011

Математика 3

6

3+3+0+0

3ФЕИТ05З035

Сигнали и системи

6

3+2+0+0

3ФЕИТ10З040

Теорија на информации

6

3+1+1+0

 

Изборен предмет

6

 

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ05З018

Електроника

6

3+1+1+0

3ФЕИТ05З019

Електроника 1

6

3+1+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ07Л018

Моделирање на податоци и бази

6

2+2+1+0

3ФЕИТ10Л026

Основи на телекомуникации

6

3+1+1+0

3ФЕИТ01Л020

Системи на автоматско управување

6

2+2+1+0

Изборен предмет 1

3

Изборен предмет 2

3

Изборен предмет 3

6

 

Изборни предмети

Изборен предмет 1 и 2


Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ08Л001

Веројатност

3

2+1+0+0

3ФЕИТ08Л003

Дискретна математика 1

3

2+1+0+0

3ФЕИТ08Л008

Комплексна анализа

3

2+1+0+0

3ФЕИТ08Л012

Нумерички методи

3

2+0+1+0

Изборен предмет 3


3ФЕИТ10Л021

Комутација и рутирање

6

3+1+1+0

3ФЕИТ07Л024

Податочни структури и анализа на алгоритми

6

2+2+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ10З011

Дигитални телекомуникации 1

6

3+1+1+0

Изборен предмет 1

6

Изборен предмет 2

6

Изборен предмет 3

6

Изборен предмет 4

6

 

Изборни предмети

Изборен предмет 1

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ09З004

Вовед во електроенергетски системи

6

3+2+0+0

3ФЕИТ02З009

Електроенергетски уреди

6

3+1+1+0

3ФЕИТ04З017

Основи на електроенергетика

6

3+2+0+0

 

Изборен предмет 2, 3 и 4

3ФЕИТ12З004

Андроид програмирање

6

2+2+1+0

3ФЕИТ10З005

Безжични канали

6

3+1+1+0

3ФЕИТ12З011

Мрежно програмирање

6

2+2+1+0

3ФЕИТ12З012

Основи на WEB програмирање

6

2+2+1+0

3ФЕИТ10З027

Примена на оперативни системи во телекомуникациите

6

3+1+1+0

3ФЕИТ10З037

Телекомуникациски системи

6

3+1+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ10Л025

Оптички мрежи

6

3+1+1+0

3ФЕИТ10Л036

Телекомуникациски мрежи

6

3+1+1+0

 

Изборен предмет 1

6

 

Изборен предмет 2

6

 

Изборен предмет 3

6

 

 

Изборни предмети

Изборен предмет 1, 2 и 3

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ12Л001

WEB апликации

6

2+2+1+0

3ФЕИТ10Л006

Безжични комуникации

6

3+1+1+0

3ФЕИТ10Л012

Дигитални телекомуникации 2

6

3+1+1+0

3ФЕИТ12Л010

Мобилни сервиси со Андроид програмирање

6

2+2+1+0

3ФЕИТ12Л014

Развој на серверски WEB апликации

6

2+2+1+0

3ФЕИТ10Л039

Телесобраќаен инженеринг

6

3+1+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

Се избира една од предложените две групи ( VII-1 или VII-2 )

Предмети од група VII-1

3ФЕИТ103007

Безжични мрежи и мобилни системи

6

3+1+1+0
3ФЕИТ103031

Развој на сервиси и апликации во телекомуникациите

6

3+1+1+0

Изборен предмет 1

6

Предмети од група VII-2

3ФЕИТ123002

WEB сервиси

6

2+2+1+0
3ФЕИТ123005

Апликации за мобилни уреди

6

2+2+1+0

3ФЕИТ10З034

Софтверски дефинирани мрежи

6

3+1+1+0

 

Изборен предмет 2

6

 

Изборен предмет 3

6

 

Изборни предмети

Изборен предмет 1, 2 и 3

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ10З002

Анализа на ИКТ екосистем

6

3+1+1+0

3ФЕИТ10З013

Дизајн и моделирање на телекомуникациски мрежи

6

3+1+1+0

3ФЕИТ10З001

М2М комуникации

6

3+1+1+0

3ФЕИТ03З005

Мерења во електротехника

6

3+1+1+0

3ФЕИТ10З022

Мрежи толерантни на доцнење

6

3+1+1+0

3ФЕИТ08З013

Основи на конвексна оптимизација со примена

6

3+2+0+0

3ФЕИТ10З028

Процесирање на сигнали во телекомуникации и радари

6

3+1+1+0

3ФЕИТ10З029

Радио и сателитски комуникации

6

3+1+1+0

3ФЕИТ10З030

Радионавигација

6

3+1+1+0

3ФЕИТ10З032

Сигурносни комуникации

6

3+1+1+0

3ФЕИТ10З035

Стандардизација и регулатива во телекомуникациите

6

3+1+1+0

3ФЕИТ10З038

Телекомуникациски софтвер

6

3+1+1+0

3ФЕИТ10З042

Форензика на мрежи

6

3+1+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ12Л007

Дипломски труд

9

3ФЕИТ12Л016

Студентска пракса

3Изборен предмет 1

6Изборен предмет 2

6Изборен предмет 3

3Изборен предмет 4

3


 

Изборни предмети


Изборен предмет 1 и 2

 


Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ10Л003

Антени за безжични комуникации

6

3+1+1+0

3ФЕИТ10Л004

Безжични IP мрежи

6

3+1+1+0

3ФЕИТ10Л008

Вгнездени комуникациски системи

6

3+1+1+0

3ФЕИТ10Л010

Дигитални валути

6

3+1+1+0

3ФЕИТ10Л014

Дизајн и симулација во радио комуникации

6

3+1+1+0

3ФЕИТ10Л015

е - Здравство

6

3+1+1+0

3ФЕИТ10Л016

ИКТ за енергетска ефикасност и одржлив развој

6

3+1+1+0

3ФЕИТ10Л017

Интелигентни ИКТ инфраструктури

6

3+1+1+0

3ФЕИТ07Л009

Информациони системи и големи податоци

6

2+2+1+0

3ФЕИТ10Л019

Компресија и пренос на мултимедиски сигнали

6

3+1+1+0

3ФЕИТ03Л006

Мерења во телекомуникации

6

3+1+1+0

3ФЕИТ10Л023

Мрежно планирање и оптимизација

6

3+1+1+0

3ФЕИТ10Л024

Мултимедиски мрежи и системи

6

3+1+1+0

3ФЕИТ07Л026

Практикум по Linux

6

1+0+2+0

3ФЕИТ10Л033

Симулациски методи во телекомуникации

6

3+1+1+0

3ФЕИТ07Л030

Системи за Интернет на нешта

6

2+2+1+0

3ФЕИТ10Л041

Управување во телекомуникациски мрежи

6

3+1+1+0

 

Изборен предмет 3 и 4

3ФЕИТ09Л008

Економска проценка на инвестиции

3

2+1+0+0

3ФЕИТ04Л010

Комуникациски вештини

3

2+1+0+0

3ФЕИТ11Л002

Претприемништво

3

2+1+0+0

3ФЕИТ03Л009

Принципи на управување со квалитет

3

2+1+0+0

3ФЕИТ04Л020

Проектен менаџмент и етика во инженерството

3

2+1+0+0

3ФЕИТ09Л021

Регулатива во електроенергетиката

3

2+1+0+0

3ФЕИТ08Л015

Технолошки иновации

3

2+1+0+0