Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) НОВИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ НА ФЕИТ Компјутерско хардверско инженерство и електроника (КХИЕ)

Компјутерско хардверско инженерство и електроника (КХИЕ)

Сту­ди­ска програма

Компјутерско хардверско инженерство и електроника (КХИЕ)

Вид на програмата

Студиска програма од прв циклус студии

Обра­зо­вен степен
(дип­ло­ма)

Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии

Про­фил: Компјутерско хардверско инженерство и електроника

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на
по­тре­би­те и
мож­но­сти­те за
вра­бо­ту­ва­ње

Инженерите од овој профил својата кариера ќе можат да ја изградат во компании кои дизајнираат комплетни решенија базирани на микропроцесорски системи (вградливи системи за аквизиција на податоци, мобилни уреди, микроконтролери за контрола и управување во индустријата, комуникациска опрема и друго), но и во секоја компанија во чија работа се користи компјутерска и друга  електронска опрема.

Обра­зо­вни компетенции на профилот

Наставната програма КХИЕ претставува оптимален спој на електрониката и компјутерското инженерство. Комбинацијата на знаења и вештини од овие две дисциплини е основа за создавање на висококвалитетен кадар, способен да се справи со предизвикот наречен комплетно решение хардвер-софтвер. Знаењето од областа на архитектурите, алгоритмите и концептите на компјутереските системи, кои ги нуди компјутерско хардверското инженерство,споени со познавањата од електрониката (аналогниот дизајн, VLSI дизајн, PLD и  FPGA компонентите, микроелектрониката) ќе му овозможат на инженерот дизајнот на продуктите да го изведува брзо, ефикасно и прецизно. Студентите на оваа програма ќе имаат можност, преку изборните предмети, да стекнат знаења и од областите дигитални сигнали, аудио, слика и видео, мултимедиски системи, биомедицинско инженерство, електромагнетика, електромагнетни бранови и антени и радиотехника.

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ08З009

Математика 1

7

3+3+0+0

3ФЕИТ08З016

Физика 1

7

3+2+1+0

3ФЕИТ06З005

Основи на електротехника

7

4+3+0+0

3ФЕИТ07З027

Програмирање и алгоритми

6

2+2+2+0

Изборен предмет

3

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ12З006

Германски јазик

3

2+1+0+0

3ФЕИТ12З017

Француски јазик

3

2+1+0+0

3ФЕИТ12З003

Англиски јазик

3

2+1+0+0

3ФЕИТ12З015

Руски јазик

3

2+1+0+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ08Л010

Математика 2

7

3+3+0+0

3ФЕИТ06Л004

Основи на електрични кола

7

3+2+1+0

3ФЕИТ08Л017

Физика 2

7

3+2+1+0


Спорт и здравје

0

0+2+0+0

Изборен предмет 1

6

Изборен предмет 2

3

 

Изборни предмети

 

Изборен предмет 1

 

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ07Л004

Библиотеки и програмирање

6

2+2+2+0

3ФЕИТ07Л025

Податочни структури и програмирање

6

2+2+2+0


Изборен предмет 2

 

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ03Л002

Електротехнички материјали

3

2+0+1+0

3ФЕИТ11Л001

Практикум по MATLAB

3

0+1+2+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ05З019

Електроника 1

6

3+1+1+0

3ФЕИТ12З009

Логички  дизајн

6

3+1+1+0

3ФЕИТ08З011

Математика 3

6

3+3+0+0

3ФЕИТ03З005

Мерења во електротехника

6

3+1+1+0

3ФЕИТ05З035

Сигнали и системи

6

3+2+0+0

 

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ05Л015

Електромагнетика

6

3+2+0+0

3ФЕИТ05Л020

Електроника 2

6

3+1+1+0

3ФЕИТ01Л020

Системи на автоматско управување

6

2+2+1+0

Изборен предмет 1

3

Изборен предмет 2

3

Изборен предмет 3

6

 

Изборни предмети

Изборен предмет 1 и 2

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ08Л001

Веројатност

3

2+1+0+0

3ФЕИТ08Л003

Дискретна математика 1

3

2+1+0+0

3ФЕИТ08Л008

Комплексна анализа

3

2+1+0+0

3ФЕИТ08Л012

Нумерички методи

3

2+0+1+0

Изборен предмет 3

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ07Л010

Компјутерски архитектури

6

2+2+1+0

3ФЕИТ05Л027

Моделирање и симулација во електроника

6

3+1+1+0

3ФЕИТ05Л038

Теорија на електрични кола

6

3+2+0+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ05З003

Аналоген дизајн

6

3+1+1+0

3ФЕИТ10З009

Вовед во телекомуникации

6

3+1+1+0

3ФЕИТ02З009

Електроенергетски уреди

6

3+1+1+0

 

Изборен предмет 1

6

 

Изборен предмет 2

6

 

 

Изборни предмети

Изборен предмет 1 и 2

 

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ05З012

Дигитално процесирање на сигнали

6

3+1+1+0

3ФЕИТ05З014

Електроакустика

6

3+1+1+0

3ФЕИТ05З017

Електромагнетни бранови и антени

6

3+1+1+0

3ФЕИТ05З022

Енергетска електроника

6

3+1+1+0

3ФЕИТ07З022

Оперативни системи

6

2+2+1+0

3ФЕИТ10З040

Теорија на информации

6

3+1+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ05Л009

Дигитален CMOS дизајн

6

3+1+1+0

3ФЕИТ05Л026

Микропроцесорска електроника

6

3+1+1+0

 

Изборен предмет 1

6

 

Изборен предмет 2

6

 

 

Изборен предмет 3

6

 

 

Изборни предмети

 

Изборен предмет 1, 2 и 3

 

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ05Л004

Антенска техника

6

3+1+1+0

3ФЕИТ05Л011

Дигитално процесирање на аудио

6

3+1+1+0

3ФЕИТ05Л021

Електронска инструментација

6

3+0+2+0

3ФЕИТ07Л014

Компјутерски мрежи

6

2+2+1+0

3ФЕИТ01Л007

Компјутерско водење на процеси

6

2+2+1+0

3ФЕИТ05Л024

Микроелектроника и микросистеми

6

3+1+1+0

3ФЕИТ05Л025

Микроконтролери

6

3+1+2+0

3ФЕИТ05Л029

Оптоелектроника

6

3+1+1+0

3ФЕИТ05Л036

Системи за дигитално процесирање на сигнали

6

3+1+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

Изборен предмет 1

6

Изборен предмет 2

6

Изборен предмет 3

6

Изборен предмет 4

6

Изборен предмет 5

6

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ05З001

VLSI дизајн со PLD и FPGA компоненти

6

3+1+1+0

3ФЕИТ05З006

Биомедицинско инженерство

6

3+1+1+0

3ФЕИТ05З007

Вградливи микрокомпјутерски системи

6

3+1+1+0

3ФЕИТ10З011

Дигитални телекомуникации 1

6

3+1+1+0

3ФЕИТ05З013

Дигитално процесирање на слика

6

3+1+1+0

3ФЕИТ05З016

Електромагнетна компатибилност

6

3+1+1+0

3ФЕИТ01З008

Машинско учење

6

2+2+1+0

3ФЕИТ12З012

Основи на WEB програмирање

6

2+2+1+0

3ФЕИТ05З031

Прекинувачки извори на напојување

6

3+1+1+0

3ФЕИТ01З015

Програмабилни логички управувачи

6

2+2+1+0

3ФЕИТ05З033

РФ и микробранова електроника

6

3+1+1+0

3ФЕИТ05З034

Сензори, кондиционери и уреди за аквизиција

6

3+0+2+0

3ФЕИТ07З032

Современи процесорски архитектури

6

2+2+1+0

3ФЕИТ05З037

Телевизија и видеопроцесирање

6

3+1+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ12Л007

Дипломска работа

9

3ФЕИТ12Л016

Студентска пракса

3

 

Изборен предмет 1

6

Изборен предмет 2

6

Изборен предмет 3

3

Изборен предмет 4

3

 

Изборни предмети

Изборен предмет 1 и 2


Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ05Л002

Автомобилска електроника

6

3+0+2+0

3ФЕИТ07Л003

Безбедност и заштита на компјутерско комуникациски системи и мрежи

6

2+2+1+0

3ФЕИТ05Л005

Биомедицинска електроника

6

3+1+1+0

3ФЕИТ05Л008

Вовед во наноелектроника

6

3+1+1+0

3ФЕИТ05Л023

Машински вид

6

3+1+1+0

3ФЕИТ07Л018

Моделирање на податоци и бази

6

2+2+1+0

3ФЕИТ05Л028

Мултимедиски системи

6

3+1+1+0

3ФЕИТ01Л012

Операциони истражувања

6

2+2+1+0

3ФЕИТ12Л013

Основи на мехатронички системи

6

3+1+1+0

3ФЕИТ05Л030

Практикум по проектирање електронски кола

3

0+0+3+0

3ФЕИТ05Л032

Радиотехника

6

3+1+1+0

 

Изборен предмет 3 и 4

3ФЕИТ09Л008

Економска проценка на инвестиции

3

2+1+0+0

3ФЕИТ04Л010

Комуникациски вештини

3

2+1+0+0

3ФЕИТ11Л002

Претприемништво

3

2+1+0+0

3ФЕИТ03Л009

Принципи на управување со квалитет

3

2+1+0+0

3ФЕИТ04Л020

Проектен менаџмент и етика во инженерството

3

2+1+0+0

3ФЕИТ09Л021

Регулатива во електроенергетиката

3

2+1+0+0

3ФЕИТ08Л015

Технолошки иновации

3

2+1+0+0