Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) НОВИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ НА ФЕИТ Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР)

Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР)

Сту­ди­ска програма

Комп­ју­тер­ско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР)

Вид на програмата

Студиска програма од прв циклус студии

Обра­зо­вен степен
(дип­ло­ма)

Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии

Про­фил: Компјутерско системско инженерство, авто­ма­ти­ка и роботика

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на
по­тре­би­те и
мож­но­сти­те за
вра­бо­ту­ва­ње

Потребата од зголемено, ефикасно и квалитетно про­из­водство, како и подобрувањето на работните услови, на­лага примена на високо интегрирана авто­ма­ти­зација, како кај техничко-технолошките системи, така и во нетехничките системи, како што се еко-системите, еко­номските системи, медицината и други. Поради ова, подрачјето на работа за дипломираните инженери на оваа насока е извонредно широко и можностите за вра­ботување се големи. Тие можат да работат во ин­дус­тријата и јавниот сектор како: инженери за анализа, про­ектирање и ревизија на автоматизирани погони; во сто­пански организации за автоматско следење и прибирање на податоци, компјутерско водење, да­ле­чин­ско управување, менаџирање на технички и не­тех­нички системи; како експерти-програмери и хар­двер­ски и софтверски инженери; во академски институции, во истражувачки центри итн.

Обра­зов­ни
ком­пе­тен­ции на профилот

Студентот на оваа студиска програма добива опсежни фун­да­ментални и практични знаења од сите дис­ци­плини од системското инженерство, автоматиката и роботиката кои имаат како инфраструктурно, така и интер­дисциплинарно значење. Стекнатите знаења и веш­тини се темелат на современи научни сознанија во облас­ти на автоматизацијата и роботиката, компјутер­ско-ин­формациските технологии, процесната инфор­матика, менаџментот, био-инженерството, кибер­не­ти­ката во медицината, мерно-процесната техника и друго.Користејќи ги здобиените знаења, инженерот на оваа студиска програма, ќе биде оспособен за креативно мислење, самостојна и тимска работа и за донесување одлуки на сите нивоа на одлучување.

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ08З009

Математика 1

7

3+3+0+0

3ФЕИТ08З016

Физика 1

7

3+2+1+0

3ФЕИТ06З005

Основи на електротехника

7

4+3+0+0

3ФЕИТ07З027

Програмирање и алгоритми

6

2+2+2+0

Изборен предмет

3

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ12З006

Германски јазик

3

2+1+0+0

3ФЕИТ12З017

Француски јазик

3

2+1+0+0

3ФЕИТ12З003

Англиски јазик

3

2+1+0+0

3ФЕИТ12З015

Руски јазик

3

2+1+0+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ08Л010

Математика 2

7

3+3+0+0

3ФЕИТ08Л017

Физика 2

7

3+2+1+0

3ФЕИТ06Л004

Основи на електрични кола

7

3+2+1+0

Спорт и здравје

0

0+2+0+0

Изборен предмет 1

6

Изборен предмет 2

3

 

Изборни предмети

 

Изборен предмет 1

 

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ07Л004

Библиотеки и програмирање

6

2+2+2+0

3ФЕИТ07Л025

Податочни структури и програмирање

6

2+2+2+0

 

Изборен предмет 2

 

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ03Л002

Електротехнички материјали

3

2+0+1+0

3ФЕИТ11Л001

Практикум по MATLAB

3

0+1+2+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ08З011

Математика 3

6

3+3+0+0

3ФЕИТ03З005

Мерења во електротехника

6

3+1+1+0

3ФЕИТ053035

Сигнали и системи

6

3+2+0+0

3ФЕИТ01З023

Теорија на системи

6

2+2+1+0

Изборен предмет

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ05З018

Електроника

6

3+1+1+0

3ФЕИТ05З019

Електроника 1

6

3+1+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ05Л010

Дигитална и индустриска електроника

6

3+1+1+0

3ФЕИТ05Л015

Електромагнетика

6

3+2+0+0

3ФЕИТ07Л010

Компјутерски архитектури

6

2+2+1+0

3ФЕИТ01Л021

Теорија на автоматско управување 1

6

2+2+1+0

Изборен предмет 1

3

 

Изборен предмет 2

3

 

 

Изборни предмети

 

Изборен предмет 1 и 2

 

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ08Л001

Веројатност

3

2+1+0+0

3ФЕИТ08Л003

Дискретна математика 1

3

2+1+0+0

3ФЕИТ08Л008

Комплексна анализа

3

2+1+0+0

3ФЕИТ08Л012

Нумерички методи

3

2+0+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ01З005

Елементи  на автоматизација и роботика

6

2+2+1+0

3ФЕИТ01З022

Теорија на автоматско управување 2

6

2+2+1+0

 

Изборен предмет 1

6

 

 

Изборен предмет 2

6

 

 

Изборен предмет 3

6

 

 

Изборни предмети

 

Изборен предмет 1

 

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ10З009

Вовед во телекомуникации

6

3+1+1+0

3ФЕИТ10З020

Комуникациски технологии

6

3+1+1+0

 

Изборен предмет 2

 

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ09З004

Вовед во електроенергетски системи

6

3+2+0+0

3ФЕИТ02З009

Електроенергетски уреди

6

3+1+1+0

3ФЕИТ04З017

Основи на електроенергетика

6

3+2+0+0

 

Изборен предмет 3

 

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ01З003

Дискретно настански системи

6

2+2+1+0

3ФЕИТ01З014

Основи на вештачка интелигенција

6

2+2+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ01Л007

Компјутерско водење на процеси

6

2+2+1+0

3ФЕИТ01Л010

Моделирање, симулација и идентификација

6

2+2+1+0

3ФЕИТ01Л018

Роботика 1

6

2+2+1+0

 

Изборен предмет 1

6

 

 

Изборен предмет 2

6

 

 

Изборни предмети

 

Изборен предмет 1 и 2

 

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ12Л008

Индустриски комуникациски мрежи

6

3+1+1+0

3ФЕИТ01Л006

Интелигентни системи на управување

6

2+2+1+0

3ФЕИТ07Л016

Микропроцесорски системи

6

2+2+1+0

3ФЕИТ07Л018

Моделирање на податоци и бази

6

2+2+1+0

3ФЕИТ01Л016

Проектирање на сигурносни системи

6

2+2+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ01З011

Нелинеарни системи на управување

6

2+2+1+0

3ФЕИТ01З015

Програмабилни логички управувачи

6

2+2+1+0

3ФЕИТ01З017

Проектирање на системи на автоматско управување

6

2+2+1+0


Изборен предмет 1

6

 

 

Изборен предмет 2

6

 

 

Изборни предмети

 

Изборен предмет 1 и 2

 

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ01З001

Автомизација на производни постројки и процеси

6

2+2+1+0

3ФЕИТ01З002

Автоматско управување на системи во електроенергетиката

6

2+2+1+0

3ФЕИТ01З008

Машинско учење

6

2+2+1+0

3ФЕИТ03З011

Процесни мерења

6

3+1+1+0

3ФЕИТ01З019

Роботика 2

6

2+2+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ12Л007

Дипломска работа

9

 

3ФЕИТ12Л016

Студентска пракса

3

Изборен предмет 1

6

 

Изборен предмет 2

6

Изборен предмет 3

3

 

Изборен предмет 4

3

 

Изборни предмети

 

Изборен предмет 1 и 2

 

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ01Л004

Дистрибуирани системи и SCADA

6

2+2+1+0

3ФЕИТ05Л023

Машински вид

6

3+1+1+0

3ФЕИТ01Л009

Мобилна роботика

6

2+2+1+0

3ФЕИТ01Л012

Операциони истражувања

6

2+2+1+0

3ФЕИТ01Л013

Оптимални управувачи и обсервери

6

2+2+1+0

 

Изборен предмет 3 и 4

 

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ09Л008

Економска проценка на инвестиции

3

2+1+0+0

3ФЕИТ04Л010

Комуникациски вештини

3

2+1+0+0

3ФЕИТ11Л002

Претприемништво

3

2+1+0+0

3ФЕИТ03Л009

Принципи на управување со квалитет

3

2+1+0+0

3ФЕИТ04Л020

Проектен менаџмент и етика во инженерството

3

2+1+0+0

3ФЕИТ09Л021

Регулатива во електроенергетиката

3

2+1+0+0

3ФЕИТ08Л015

Технолошки иновации

3

2+1+0+0