Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) НОВИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ НА ФЕИТ Електроенергетски системи (ЕЕС)

Електроенергетски системи (ЕЕС)

Сту­ди­ска програма

Еле­ктро­е­нер­гет­ски системи (ЕЕС)

Вид на програмата

Студиска програма од прв циклус студии

Обра­зо­вен степен
(дип­ло­ма)

Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии

Про­фил: Електроенергетски системи

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на
по­тре­би­те и
мож­но­сти­те за
вра­бо­ту­ва­ње

Дипломираните инженери имаат единствена можност да бидат дел од електростопанството, како една од најстабилните дејности, која во текот на повеќе де­це­нии вработува голем број инженери. Во оваа област им се нудат можности за успешна кариера и добро пла­те­на работа во преносни и дистрибутивни претпријатија, во трговијата и снабдувањето со електрична енергија, во јав­ниот сектор, како и во консултантски, проектантски и производни фирми. Ваквите кадри се сè повеќе ба­рани во нашата земја и во светот, каде нашата диплома ва­жи без никакви ограничувања.

Обра­зов­ни
ком­пе­тен­ции на профилот

На студиската програма електроенергетски системи (ЕЕС) студентите се стекнуваат со практични знаења и веш­тини од областите: пренос, дистрибуција и снабдување со електрична енергија. Во текот на сту­ди­рањето се користат современи софтверски алатки за си­мулација и анализа на ЕЕС, како и за изучување на об­ластите планирање и управување на ЕЕС, пазари на електрична енергија, техника на висок напон, нисконапонски инсталации, осветление и ква­литет на електрична енергија. Истовремено, сту­ден­тите имаат можност да се запознаат со елементите на ЕЕС и низ практични лабораториски вежби во лабо­ра­то­риите на Факултетот. Оваа прогама на идните ин­же­не­ри им овозможува да се стекнат и со теориски и со прак­тични знаења и на тој начин, да се оспособат за ре­ша­вање на најразлични технички проблеми со кои ќе се соочат во текот на нивната кариера.

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ08З009

Математика 1

7

3+3+0+0

3ФЕИТ08З016

Физика 1

7

3+2+1+0

3ФЕИТ06З005

Основи на електротехника

7

4+3+0+0

3ФЕИТ07З027

Програмирање и алгоритми

6

2+2+2+0

Изборен предмет

3

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ12З006

Германски јазик

3

2+1+0+0

3ФЕИТ12З017

Француски јазик

3

2+1+0+0

3ФЕИТ12З003

Англиски јазик

3

2+1+0+0

3ФЕИТ12З015

Руски јазик

3

2+1+0+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ08Л010

Математика 2

7

3+3+0+0

3ФЕИТ08Л017

Физика 2

7

3+2+1+0

3ФЕИТ06Л004

Основи на електрични кола

7

3+2+1+0

Спорт и здравје

0

0+2+0+0

Изборен предмет 1

6

Изборен предмет 2

3

 

Изборен предмет 1

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ07Л004

Библиотеки и програмирање

6

2+2+2+0

3ФЕИТ07Л025

Податочни структури и програмирање

6

2+2+2+0

Изборен предмет 2

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ03Л002

Електротехнички материјали

3

2+0+1+0

3ФЕИТ11Л001

Практикум по MATLAB

3

0+1+2+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ08З011

Математика 3

6

3+3+0+0

3ФЕИТ03З005

Мерења во електротехника

6

3+1+1+0

3ФЕИТ09З020

Проектирање на нисконапонски електроенергетски инсталации

6

2+2+1+0

3ФЕИТ05З035

Сигнали и системи

6

3+2+0+0

 

Изборен предмет

6

 

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ05З018

Електроника

6

3+1+1+0

3ФЕИТ05З019

Електроника 1

6

3+1+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ02Л007

Електрични машини и трансформатори

6

3+1+1+0

3ФЕИТ09Л009

Електрични мрежи

6

3+2+0+0

3ФЕИТ05Л015

Електромагнетика

6

3+2+0+0

Изборен предмет 1

3

Изборен предмет 2

3

Изборен предмет 3

6

 

Изборни предмети

 

Изборен предмет 1 и 2

 

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ08Л001

Веројатност

3

2+1+0+0

3ФЕИТ08Л003

Дискретна матеметика 1

3

2+1+0+0

3ФЕИТ08Л008

Комплексна анализа

3

2+1+0+0

3ФЕИТ08Л012

Нумерички методи

3

2+0+1+0

 

Изборен предмет 3

 

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ01Л020

Системи на автоматско управување

6

2+2+1+0

3ФЕИТ01Л021

Теорија на автоматско управување 1

6

2+2+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ09З003

Високонапонски мрежи и системи

6

3+2+0+0

3ФЕИТ09З005

Дистрибутивни системи

6

3+1+1+0

3ФЕИТ09З023

Техника на висок напон 1

6

3+1+1+0

Изборен предмет 1

6

Изборен предмет 2

6

 

Изборни предмети

Изборен предмет 1

6

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ10З009

Вовед во телекомуникации

6

3+1+1+0

3ФЕИТ10З020

Комуникациски технологии

6

3+1+1+0

 

Изборен предмет 2

 

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ09З010

Електрично осветление

6

3+1+1+0

3ФЕИТ09З015

Надземни и кабелски водови

6

3+2+0+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ09Л007

Економија за инженери

6

3+2+0+0

3ФЕИТ09Л014

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС

6

3+1+1+0

3ФЕИТ04Л016

Основи на електрични централи и разводни постројки

6

3+2+0+0

Изборен предмет 1

6

Изборен предмет 2

6

 

Изборни предмети

Изборен предмет 1 и 2

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ09Л002

Апликативен софтвер во ЕЕС

6

3+2+0+0

3ФЕИТ09Л011

Заземјувачи и заземјувачки системи во електроенергетските мрежи

6

3+2+0+0

3ФЕИТ09Л013

Квалитет на електрична енергија

6

3+1+1+0

3ФЕИТ03Л004

Мерења во електроенергетика

6

3+1+1+0

3ФЕИТ09Л024

Техника на висок напон 2

6

3+2+0+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ09З017

Пазари на електрична енергија

6

3+2+0+0

3ФЕИТ09З022

Режими на работа на ЕЕС

6

3+2+0+0

3ФЕИТ09З025

Управување и диспечинг во ЕЕС

6

3+2+0+0

Изборен предмет 1

6

Изборен предмет 2

6

 

Изборни предмети

 

Изборен предмет 1 и 2

 

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ09З001

FACTS уреди во ЕЕС

6

3+2+0+0

3ФЕИТ09З006

Доверливост на ЕЕС

6

3+2+0+0

3ФЕИТ09З012

Интелигентни електроенергетски мрежи

6

3+2+0+0

3ФЕИТ02З018

Основи на обновливи извори на енергија

6

3+1+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ12Л007

Дипломски труд

9

 

3ФЕИТ09Л018

Планирање на електроенергетски системи

6

3+2+0+0

3ФЕИТ12Л016

Студентска пракса

3

 

 

Изборен предмет 1

6


 

Изборен предмет 2   

3

 

 

Изборен предмет 3

3


 

Изборен предмет 1

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ03Л008

Практикум во LabVIEW

3

1+0+2+0

3ФЕИТ04Л024

Релејна заштита

6

2+2+1+0

 

Изборен предмет 2 и 3

 

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ09Л008

Економска проценка на инвестиции

3

2+1+0+0

3ФЕИТ04Л010

Комуникациски вештини

3

2+1+0+0

3ФЕИТ11Л002

Претприемништво

3

2+1+0+0

3ФЕИТ03Л009

Принципи на управување со квалитет

3

2+1+0+0

3ФЕИТ04Л020

Проектен менаџмент и етика во инженерството

3

2+1+0+0

3ФЕИТ09Л021

Регулатива во електроенергетиката

3

2+1+0+0

3ФЕИТ08Л015

Технолошки иновации

3

2+1+0+0