Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) НОВИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ НА ФЕИТ Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ)

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ)

Сту­ди­ска програма

Еле­ктро­е­нер­гет­ика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ)

Вид на програмата

Студиска програма од прв циклус студии

Обра­зо­вен степен
(дип­ло­ма)

Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии

Про­фил: Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на
по­тре­би­те и
мож­но­сти­те за
вра­бо­ту­ва­ње

Дипломираните инженери од овој профил се оспо­со­бе­ни за работа во сите индустриски гранки, електро­сто­пан­ството (централи и дистрибуција), средни и мали прет­пријатија, проектантски фирми и претставништва, како и во истражувачки и развојни институти и обра­зов­ни институции.

Обра­зов­ни
ком­пе­тен­ции на профилот

Студиската програма обезбедува образование на висо­костручен инженерски кадар компетентен и оспособен за истражување, проектирање, развој и работа во пос­трој­ките за електромеханичко и електротермиско прет­во­рање на електричната енергија во процесот на про­из­вод­ство, пренос, дистрибуција и искористување. Сту­дис­ката програма ги негува и развива научните и стру­чни области од доменот на автоматизација на енер­гет­ските процеси, регулацијата на современите елек­тро­мо­торни погони, енергетската ефикасност и безбеднo, до­вер­ливo и рационално искористување на енергијата во индустријата, јавната потрошувачка, деловните об­јек­ти и домаќинствата како и експлоатацијата на обно­в­л­ивите извори на енергија и примената на паметните мре­жи и системи. Студентите кои ќе ги завршат сту­ди­ите на оваа студиска програма ќе стекнат вештини и ком­­петенции за компјутерско проектирање, мо­де­ли­рање и анализа на електроенергетските уреди со помош на современи софтверски алатки. Практичните знаења и вештини студентите на Факултетот ќе ги стек­нат преку практичната работа во лабораториите опре­ме­­ни со најсовремена компјутеризирана мерна оп­ре­ма.

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ08З009

Математика 1

7

3+3+0+0

3ФЕИТ08З016

Физика 1

7

3+2+1+0

3ФЕИТ06З005

Основи на електротехника

7

4+3+0+0

3ФЕИТ07З027

Програмирање и алгоритми

6

2+2+2+0

Изборен предмет

3

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ123006

Германски јазик

3

2+1+0+0

3ФЕИТ123017

Француски јазик

3

2+1+0+0

3ФЕИТ123003

Англиски јазик

3

2+1+0+0

3ФЕИТ123015

Руски јазик

3

2+1+0+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ08Л010

Математика 2

7

3+3+0+0

3ФЕИТ08Л017

Физика 2

7

3+2+1+0

3ФЕИТ06Л004

Основи на електрични  кола

7

3+2+1+0

Спорт и здравје

0

0+2

Изборен предмет 1

6

Изборен предмет 2

3

 

Изборен предмет 1

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ07Л004

Библиотеки и програмирање

6

2+2+2+0

3ФЕИТ07Л025

Податочни структури и програмирање

6

2+2+2+0

Изборен предмет 2

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ11Л001

Практикум по MATLAB

3

0+1+2+0

3ФЕИТ03Л002

Електротехнички материјали

3

2+0+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ08З011

Математика 3

6

3+3+0+0

3ФЕИТ03З005

Мерења во електротехника

6

3+1+1+0

3ФЕИТ05З035

Сигнали и системи

6

3+2+0+0


Изборен предмет 1

6

 

Изборен предмет 2

6

Изборен предмет 1

6

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ05З018

Електроника

6 3+1+1+0

3ФЕИТ05З019

Електроника 1

6

3+1+1+0

 

Изборен предмет 2

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ06З002

Енергија и одржлив развој

3

2+1+0+0

3ФЕИТ08З006

Инженерска механика

6

3+2+0+0

3ФЕИТ02З022

Технички стандарди и регулатива

3

2+1+0+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ05Л015

Електромагнетика

6

3+2+0+0

3ФЕИТ02Л010

Електромеханичко претворање на енергијата

6

3+2+0+0

 

Изборен предмет 1

3

 

Изборен предмет 2

3

Изборен предмет 3

6

Изборен предмет 4

6

 

Изборни предмети

Изборен предмет 1 и 2

 

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ08Л001

Веројатност

3

2+1+0+0

3ФЕИТ08Л003

Дискретна математика 1

3

2+1+0+0

3ФЕИТ08Л008

Комплексна анализа

3

2+1+0+0

3ФЕИТ08Л012

Нумерички методи

3

2+0+1+0

Изборен предмет 3

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ01Л020

Системи на автоматско управување

6 2+2+1+0

3ФЕИТ01Л021

Теорија на автоматско управување 1

6

2+2+1+0

Изборен предмет 4

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ02Л013

Инженерски софтверски алатки

6 2+1+2+0

3ФЕИТ05Л038

Теорија на електрични кола

6

3+2+0+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ02З005

Електрични генератори и трансформатори

6

3+1+1+0

3ФЕИТ02З012

Енергетски преобразувачи

6

3+1+1+0

3ФЕИТ02З018

Основи на обновливи извори на енергија

6

3+1+1+0

 

Изборен предмет 1

6

 

Изборен предмет 2

6

 

Изборни предмети

 

Изборен предмет 1

 

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ10З009

Вовед во телекомуникации

6

3+1+1+0

3ФЕИТ103020

Комуникациски технологии

6

3+1+1+0

 

Изборен предмет 2

 

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ02З016

Нисконапонски апарати

6

3+1+1+0

3ФЕИТ06З006

Примена на микроконтролери

6

3+0+2+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ02Л008

Електрични мотори

6

3+1+1+0

3ФЕИТ06Л001

Електротермиска конверзија

6

3+1+1+0

3ФЕИТ03Л004

Мерења во електроенергетика

6

3+1+1+0

3ФЕИТ04Л016

Основи на електрични централи и разводни постројки

6

3+2+0+0

Изборен предмет

6

 

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ02З011

Електромоторни погони

6

3+1+1+0

3ФЕИТ09З019

Преносни и дистрибутивни системи

6 3+2+0+0

Изборен предмет 1

6

Изборен предмет 2

6

Изборен предмет 3

6

 

Изборни предмети

 

Изборен предмет 1, 2 и 3

 

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ02З001

Ветрогенератори и ветрогенераторски системи

6

3+1+1+0

3ФЕИТ02З004

Динамика и моделирање на електрични машини

6

3+1+1+0

3ФЕИТ02З006

Електрични елементи на автоматско управување

6

3+1+1+0

3ФЕИТ02З014

Мали и специјални електрични машини

6

3+0+2+0

3ФЕИТ02З020

Проектирање на електрични машини и трансформатори

6

3+2+0+0

3ФЕИТ02З021

Проектирање на системи за обновливи извори на енергија

6

3+2+0+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ12Л007

Дипломски труд

9

3ФЕИТ12Л016

Студентска пракса

3

Изборен предмет 1

6

Изборен предмет 2

6

Изборен предмет 3

3

Изборен предмет 4

3

 

Изборни предмети

 

Изборен предмет 1 и 2

 

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ02Л002

Дијагностика, испитување и заштита на електрични машини

6

3+0+2+0

3ФЕИТ02Л003

Дигитално управување на електрични машини

6

3+1+1+0

3ФЕИТ06Л003

Електрични возила

6

3+1+1+0

3ФЕИТ04Л024

Релејна заштита

6

2+2+1+0

3ФЕИТ03Л012

Системи за мерење и аквизиција на податоци

6

3+1+1+0

3ФЕИТ02Л023

Управување на електромоторни погони

6

3+1+1+0

3ФЕИТ04Л029

Фотоволтаични системи

6

3+1+1+0

 

Изборен предмет 3 и 4

 

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ09Л008

Економска проценка на инвестиции

3

2+1+0+0

3ФЕИТ04Л010

Комуникациски вештини

3

2+1+0+0

3ФЕИТ11Л002

Претприемништво

3

2+1+0+0

3ФЕИТ03Л009

Принципи на управување со квалитет

3

2+1+0+0

3ФЕИТ04Л020

Проектен менаџмент и етика во  инженерството

3

2+1+0+0

3ФЕИТ09Л021

Регулатива во електроенергетиката

3

2+1+0+0

3ФЕИТ08Л015

Технолошки иновации

3

2+1+0+0