Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) НОВИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ НА ФЕИТ Електроенергетика, управување и менаџмент (ЕЕУМ)

Електроенергетика, управување и менаџмент (ЕЕУМ)

Сту­ди­ска програма

Еле­ктро­е­нер­ге­ти­ка, управување и менаџмент (ЕЕУМ)

Вид на програмата

Студиска програма од прв циклус студии

Обра­зо­вен степен
(дип­ло­ма)

Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии

Про­фил: Електроенергетика, управување и менаџмент

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на
по­тре­би­те и
мож­но­сти­те за
вра­бо­ту­ва­ње

Дипломираните инженери од оваа студиска програма мо­жaт да креирааат сопствен бизнис или да се вработат во некоја од компаниите кои се занимаваат со: произ­вод­ство на електрична енергија од класични или обнов­ли­ви извори; трговија, пренос и дистрибуција на елек­трич­на енергија; менаџмент, проектирање, заштита, авто­матизација и управување на електро­енергетски обј­екти; консултантски услуги по проектен менаџмент, студии и техничко-економски анализи, eнергетска ефи­кас­ност и околина и сл.

Обра­зов­ни
ком­пе­тен­ции на профилот

Студиската програма ЕЕУМ ги следи потребите на ком­па­ниите од електро-енергетскиот сектор за креирање сов­ремено образуван инженер кој ќе има стручни поз­на­вања од областа на електроенергетиката, информа­цис­ко-комуникациските технологии, како и способност и знаење за менаџирање на сложени технички проекти во новата пазарно ориентирана околина.

Во рамките на студиската програма студентите изучу­ва­ат технологии за производство на електрична енергија од класични и обновливи извори; постројки и управу­вач­ки системи во електроенергетските системи; методи за планирање, проектирање и градба на електро­енер­гет­ски објекти; современи софтверски алатки за ана­ли­за и решавање на инженерски проблеми, методи за раци­онално користење на електричната енергија, како и менаџерски вештини и техники на проектниот мена­џмент.

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ08З009

Математика 1

7

3+3+0+0

3ФЕИТ08З016

Физика 1

7

3+2+1+0

3ФЕИТ06З005

Основи на електротехника

7

4+3+0+0

3ФЕИТ07З027

Програмирање и алгоритми

6

2+2+2+0

Изборен предмет

3

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ12З006

Германски јазик

3

2+1+0+0

3ФЕИТ12З017

Француски јазик

3

2+1+0+0

3ФЕИТ12З003

Англиски јазик

3

2+1+0+0

3ФЕИТ12З015

Руски јазик

3

2+1+0+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ08Л010

Математика 2

7

3+3+0+0

3ФЕИТ08Л017

Физика 2

7

3+2+1+0

3ФЕИТ06Л004

Основи на електрични кола

7

3+2+1+0

Спорт и здравје

0

0+2+0+0

Изборен предмет 1

6

Изборен предмет 2

3

 

Изборен предмет 1

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ07Л004

Библиотеки и програмирање

6

2+2+2+0

3ФЕИТ07Л025

Податочни структури и програмирање

6

2+2+2+0

Изборен предмет 2

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ03Л002

Електротехнички материјали

3

2+0+1+0

3ФЕИТ11Л001

Практикум по MATLAB

3

0+1+2+0

 

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ08З011

Математика 3

6

3+3+0+0

3ФЕИТ04З027

Софтверски алатки во електроенергетика

6

3+0+2+0

3ФЕИТ03З005

Мерења во електротехника

6

3+1+1+0

3ФЕИТ05З035

Сигнали и системи

6

3+2+0+0

Изборен предмет

6

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ05З018

Електроника

6

3+1+1+0

3ФЕИТ05З019

Електроника 1

6

3+1+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ02Л007

Електрични машини и трансформатори

6

3+1+1+0

3ФЕИТ05Л015

Електромагнетика

6

3+2+0+0

3ФЕИТ04Л012

Менаџмент и инженерска економика

6

3+2+0+0

Изборен предмет 1

3

Изборен предмет 2

3

Изборен предмет 3

6

 

Изборни предмети

 

Изборен предмет 1 и 2

 

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ08Л001

Веројатност

3

2+1+0+0

3ФЕИТ08Л003

Дискретна математика 1

3

2+1+0+0

3ФЕИТ08Л008

Комплексна анализа

3

2+1+0+0

3ФЕИТ08Л012

Нумерички методи

3

2+0+1+0

 

Изборен предмет 3

 

 

3ФЕИТ01Л020

Системи на автоматско управување

6

2+2+1+0

3ФЕИТ01Л021

Теорија на автоматско управување 1

6

2+2+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ04З004

Електрични централи

6

3+2+0+0

3ФЕИТ09З019

Преносни и дистрибутивни системи

6

3+2+0+0

3ФЕИТ04З019

Проектен менаџмент

6

2+2+0+0

3ФЕИТ04З023

Разводни постројки

6

3+2+0+0

Изборен предмет

6

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ10З009

Вовед во телекомуникации

6

3+1+1+0

3ФЕИТ10З020

Комуникациски технологии

6

3+1+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ04Л014

Обновливи извори на електрична енергија

6

3+2+0+0

3ФЕИТ04Л024

Релејна заштита

6

2+2+1+0

Изборен предмет 1

6

Изборен предмет 2

6

Изборен предмет 3

6

 

Изборни предмети

 

Изборен предмет 1, 2 и 3

 

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ04Л003

Експлоатација на електроенергетски постројки

6

3+2+0+0

3ФЕИТ03Л001

Електрични мерења на неелектрични величини

6

3+1+1+0

3ФЕИТ04Л006

Заземјување, професионален ризик и безбедност во електроенергетски постројки

6

3+2+0+0

3ФЕИТ04Л011

Мали хидроелектрични централи

6

3+2+0+0

3ФЕИТ04Л013

Нуклеарни електрични централи

6

3+2+0+0

3ФЕИТ04Л015

Операциски и финансиски менаџмент во техниката

6

3+2+0+0

3ФЕИТ04Л029

Фотоволтаични системи

6

3+1+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ04З008

Когенеративни постројки

6

3+2+0+0

3ФЕИТ04З028

Управување на електроенергетски објекти

6

3+2+0+0

Изборен предмет 1

6

Изборен предмет 2

6

Изборен предмет 3

6

 

Изборни предмети

 

Изборен предмет 1, 2 и 3

 

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ04З001

Бизнис и претприемништво во техниката

6

3+2+0+0

3ФЕИТ04З002

Ветерни електрични централи

6

3+2+0+0

3ФЕИТ04З005

Енергетска ефикасност и менаџмент на животна средина

6

3+2+0+0

3ФЕИТ04З007

Идентификација и менаџмент на ризик во технички проекти

6

3+2+0+0

3ФЕИТ04З018

Планирање на погон и градба на електроенергетски објекти

6

3+2+0+0

3ФЕИТ04З021

Проектирање и интегрирање на ОИЕ во ЕЕС

6

3+1+1+0

3ФЕИТ04З025

Системи за менаџмент на квалитет и стандардизација во електроенергетиката

6

3+2+0+0

3ФЕИТ04З026

Системи на вештачка интелигенција во електроенергетиката

6

3+1+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ04Л022

Проектирање на електроенергетски објекти

6

3+2+0+0

3ФЕИТ04Л009

Компјутерско моделирање во електроенергетиката

6

3+2+0+0

3ФЕИТ12Л007

Дипломска труд

9

3ФЕИТ12Л016

Студентска пракса

3

Изборен предмет 1

3

 

Изборен предмет 2

3

 

 

Изборни предмети

 

Изборен предмет 1 и 2

 

 

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

3ФЕИТ09Л008

Економска проценка на инвестиции

3

2+1+0+0

3ФЕИТ04Л010

Комуникациски вештини

3

2+1+0+0

3ФЕИТ11Л002

Претприемништво

3

2+1+0+0

3ФЕИТ03Л009

Принципи на управување со квалитет

3

2+1+0+0

3ФЕИТ04Л020

Проектен менаџмент и етика во инженерството

3

2+1+0+0

3ФЕИТ09Л021

Регулатива во електроенергетиката

3

2+1+0+0

3ФЕИТ08Л015

Технолошки иновации

3

2+1+0+0