Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) НОВИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ НА ФЕИТ Менаџмент и инженерска економика

Менаџмент и инженерска економика

1.    Наслов на наставниот предмет

Менаџмент и инженерска економика

2.    Код

3ФЕИТ04Л012

3.    Студиска програма

ЕЕУМ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

II/4

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Атанас Илиев

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со менаџерските техники и вештини неопходни за креирање и водење инженерски проекти и успешен бизнис, како и стекнување знаења за економските анализи и критериуми за вреднување на инженерските проекти како инвестиција

11.    Содржина на програмата: Историски развој и школи на менаџментот.  Основни принцип на манеџментот. Современи правци во развој на инженерскиот менаџмент. Анализа  на американскиот и јапонскиот стил на менаџирање. Основни функции на менаџментот: планирање, организирање, екипирање, одлучување, контрола. Математички методи и техники применети во менаџментот: линеарно програмирање, мрежно планирање (CPM. PERT, PDM). Методи за предвидување. Методи за поддршка на процесот на одлучување. Лидерство, комуникација, мотивација и решавање на конфликти во инженерски проекти. Основи на инженерската економика. Типови на каматни стапки. Дефиниција и пресметка на ануитет. Актуализација на парични токови. Амортизација и преостаната вредност. Методи за економско вреднување на инженерски проекти (NPV, BCR, IRR). Модели на залихи

12.    Методи на учење: Предавања поддржани со презентации, интерактивни предавања, аудиториски вежби со решавање на задачи и анализа на практични ситуации, стручни предавања на инженери-менаџери од практиката, самостојна изработка на домашни задачи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 2 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

30

17.2. Семинарска работа/проект

15

17.3. Активност и учење

5

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

 

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Атанас Илиев

Менаџмент и инженерска економика

ФЕИТ

2015

2

T. Eschenbach

Engeenering Economy  Applying Theory to Practice

Oxford Univesity Press

2003

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

B. Stavric, M. Stamatovic, G. Kokeza

Osnovi menadzmenta za inzenjere

Akademska misao – Beograd

2005

2

E. Helfert

Financial Analyses Tools and Techniques –

McGraw Hill

2003

3

Бобек Шуклев

Менаџмент

Економски факултет – Скопје

2016