Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) НОВИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ НА ФЕИТ Софтверски алатки во електроенергетика

Софтверски алатки во електроенергетика

1.    Наслов на наставниот предмет

Софтверски алатки во електроенергетика

2.    Код

3ФЕИТ04З027

3.    Студиска програма

ЕЕУМ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

II/3

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Атанас Илиев

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Добивање на практични знаења и оспособеност за користење на современи софтверски пакети и алатки за решавање на конкретни инженерски и менаџерски проблеми и моделирање на физичките процеси во електроенергетиката.

11.    Содржина на програмата: Методологија за решавање на инженерски проблеми. МАТЛАБ – основи, програмирање, М-датотеки. Операции со матрици и решaвање на системи линеaрни и нелинеарни равенки во МАТЛАБ. Статистичка обработка и анализа на бизнис податоци и  податоци од погон на електрични централи. Пресметки со несигурни податоци -Fuzzy аритметика. Визуализација и графичка обработка на податоци и процеси од електроенергетиката.. Креирање на сопствени функции, решавање на нумерички и оптимизациони проблеми од електроенергетиката. Апроксимација и предвидување во енергетиката и менаџментот. SIMULINK & SimPower System работа со блокови и формирање на модели.  Софтверски алатки за изготвување на инженерска техничка документација. Стандарди, критериуми и правила за оформување на инженерски текст, графика, мултимедија. Правила за подготовка на техничка презентација и нејзино за ефективно презентирање пред публика. Напередно користење на MS Excel и неговите дода¬тоци (Solver, Goal Seek, Scenario Manager) за решавање на п

12.    Методи на учење: Предавања поддржани со презентации, интерактивни предавања, вежби во ФЛАОП со решавање на практични примери од електроенергетиката и инженерскиот менаџмент, самостојна изработка на домашни задачи

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 0 + 2 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

30

17.2. Семинарска работа/проект

10

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и изработка на домашните проектни задачи

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Атанас Илиев

Софтверски алатки - практични примери

ФЕИТ

2015

2

Z. Stojković

Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici

ETF Beograd

2003

3

А. Gillat

Matlab – An Introduction with Application

John Willey & Sons Inc

2011

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Microsoft

MS Office 2010 – Reference Manual

MS Press

2010

2

B. Hahn, D. Valentine

Essential MATLAB for Engineers and Scientists

Elsevier

2007