Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) НОВИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ НА ФЕИТ Операциски и финансиски менаџмент во техниката

Операциски и финансиски менаџмент во техниката

1.    Наслов на наставниот предмет

Операциски и финансиски менаџмент во техниката

2.    Код

3ФЕИТ04Л015

3.    Студиска програма

ЕЕУМ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Атанас Илиев

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења и вештини за успешно изведување на операциите како значаен дел од производниот процес, нивно подобрување и создавање додадена вредност. Стекнување знаења за разбирање на финансиските аспекти на работниот процес, финасиското опкружување и методите за финасиска анализа

11.    Содржина на програмата: Предизвиџи во операцискиот и финасискиот менаџмент. Синџири на вредност.Системски пристап во анализа на процесите. Донесување одлуки во услови на ризик и неизвесност. Контрола и алатки за управување на процесите. Менаџмент на промени. Производен систем на Тојота. Just in Time систем за управување со залихи. Системи за предвидување. Анализа на временски серии. Делфи и сценарио метода. Планирање на ресурсите – ERP системи. Основни функции и принципи на финансискиот менаџмент и нивна примена во техниката, Диверсификација на финасискиот ризик, Портфолио пристап. Проекции на готовински cash flow. Критериуми за прифаќање на технички проекти како инвестиција. Анализа на   осетливост.

12.    Методи на учење: Предавања поддржани со презентации, интерактивни предавања, аудиториски вежби со решавање на практични примери, самостојна изработка на домашни задачи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 2 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

25

17.2. Семинарска работа/проект

25

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

40

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и изработка на домашните и проектните задачи

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

P.  Lewis, S. Goodman, P. Fandt, J. Misclitsch

Management – Challenges for Tomorrow’s Leaders

Tomson South West -High Education

2007

2

E. Brigham, J. Houston

Fundamentals of Financial Management

Cengage Learning

2015

3

Ли Крајевски, Л. Рицман, М. Малхорта

Оperation managemet – process and value chain

Проект на владата на РМ

2009

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

E. Helfert

Financial Analyses Tools and Techniques –

McGraw Hill

2001