Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) НОВИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ НА ФЕИТ Експлоатација на електроенергетски постројки

Експлоатација на електроенергетски постројки

1.    Наслов на наставниот предмет

Експлоатација на електроенергетски постројки

2.    Код

3ФЕИТ04Л003

3.    Студиска програма

ЕЕУМ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Софија Николова-Поцева

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување стручни знаења за методологии за пресметка на различни режими на работа на хидроелектрични и термелектрични централи. Решавање на проблеми од оптимално водење на хидроенергетски и термоенергетски производни капацитети.

11.    Содржина на програмата: Функции и активности кои се опфатени со оперативно планирање, управување во реално време, анализа на остварениот погон. Претставување на конзумот преку хронолошки дијаграм на оптоварување и крива на траење на оптоварување. Енергетско-експлоатациони карактеристики на различни типови на хидроелектрични централи (ХЕЦ). Режим на работа на ХЕЦ од аспект на хидролошките услови и од можностите на полнење и празнење на акумулацијата. Решавање на каскадно врзани ХЕЦ. Генераторски и пумпен режим на реверзибилни ХЕЦ. Енергетско-експлоатациони карактеристики на различни типови на термоелектрични централи, гасни и когенеративни електрични централи.  Спецификација на проблемот на ангажирање на агрегати. Оптимална експлоатација на сложен хидро-термо систем. Планови за ремонт и одржување на електроенергетски постројки. Обезбедување резерви на капацитет во ЕЕС.

12.    Методи на учење: Предавања поддржани со презентации, интерактивни предавања, аудиториски вежби со решавање на практични примери.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 2 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

35

17.2. Семинарска работа/проект

10

17.3. Активност и учење

5

17.4. Завршен испит

45

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Посетеност на предавањата и вежбите.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети.

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Hrvoje Požar

Snaga i energija u elektroenergetskim sistemima

Informator, Zagreb

1983

2

Jizhong Zhu

Optimization of Power System Operation

Wiley-IEEE Press

2009

3

Milan S. Ćalovic, Andrija T. Sarić

Eksploatacija elektroenergetskih sistema

Beopres

1999

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

P. S. R. Murty

Operation and Control in Power Systems

BS Publications

2008