Лични алати
Пријави се

12- Комуникациски и информациски технологии (КИТ)

MK_flag.png UK_flag.png

Студиска програма: 12-Комуникациски и информациски технологии (12-КИТ)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршено прв циклус на студии (академски) на сродни студиски програми во земјата и во странство

Академски назив: Магистер по електротехника и информациски технологии од областа комуникациски и инфромациски технологии

Секторот на информациско-комуникациските технологии е во постојан пораст. Побарувачката за магистри профилирани во областа на комуникациските и информациските технологии на пазарот на трудот во Република Македонија е голема, а со тоа и оправданоста за воведување на ваква студиска програма.Целта на студиската програма е да произведе кадар кој ќе биде носител на развојот на ИКТ секторот и севкупната економија во Република Македонија.

Кандидатот кој магистрирал на оваа студиска програма може да продолжи со докторски студии во истата или слична научна област.

Широката научна основа може да му помогнат на кандидатот успешно да работи / да се преориентира и во други научни области од областа на техничките науки.

Програмата го оспособува кандидатот за претприемаштво и основање на нови бизниси во областа на информациско-комуникациските технологии.

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

ФЕИТ10002

Бизнис менаџмент во телекомуникациите

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10014

Напредни интернет технологии

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10022

Следна генерација оптички мрежи

6

3+0+0+3

180

Факултетски изборен 1

6

3+0+0+3

180

Факултетски изборен 2

6

3+0+0+3

180

Вкупно

30

15+0+0+15

900

Изборни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

ФЕИТ10001

Безжични мултимедиски мрежи

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10025

Дизајн и имплементација на телекомуникациски услуги

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10004

Дизајн на телекомуникациски мрежи

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10005

Експериментални и развојни платформи во телекомуникации

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10006

Енергетски ефикасно омрежување

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10007

ИКТ системи за енергетска ефикасност и одржлив развој 2

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10008

Кооперативни комуникации

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10009

Менаџмент на мултимедиски мрежи и сервиси

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10010

Мерења во Интернет

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10012

Напредни безжични и мобилни мрежи

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10013

Напредни безжични комуникации

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10015

Напредни телекомуникациски мрежи

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10016

Оптички комуникации

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10017

ОФДМ и МИМО технологии за широкопојасни системи и стандарди

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10018

Примена на методи за оптимизација во безжични комуникации

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10019

Радио мобилни комуникации

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10021

Симулација на телекомуникациски системи

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10023

Софтверски дефинирани мрежи

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10024

Стандарди и регулатива за радиофреквенциски спектар

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10028

Телекомуникациски протоколен инженеринг

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10029

Телесообраќаен инженеринг и мрежно планирање

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10031

Теорија на кодирање и сигурносни комуникации

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10032

Техники на истражувањe во телекомуникациите

6

3+0+0+3

180

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

ФЕИТ00

Магистерска работа

20

0+0+0+20

600

Изборни предмети

ФЕИТ12

Истражувачки проект од областа на комуникациските и информациските технологии

6

0+0+0+6

180

Универзитетски изборен предмет

4

2+0+0+2

120

Вкупно

30

2+0+0+28

900