Лични алати
Пријави се
Трага: Дома II Циклус Тековни студиски програми

Тековни студиски програми

Студиски програми

1. Обновливи извори на енергија (ОИЕ)

2. Електрични машини и автоматизација (ЕМА)

3. Електроенергетски системи (ЕЕС)

4. Електроенергетика (ЕЕ)

5. Проектен менаџмент (ПМ)

6. Автоматика, роботика и системско инженерство (АРСИ)

7. Наменски компјутерски системи (НКС)

8. Компјутерски мрежи – Интернет за нешта (КМ-ИНН)

9. Вградливи микрокомпјутерски системи (ВМС)

10. Дигитално процесирање на сигнали (ДПС)

11. Безжични системи, сервиси и апликации (БССА)

12. Комуникациски и информациски технологии (КИТ)

13. Применета математика (ПМА)

14. Енергетска ефикасност, животна средина и одржлив развој (ЕСОР)

15. Метрологија и менаџмент на квалитет (ММК)

16. Микро и нано технологии (МНТ)

17. Регулатива во енергетика, електронски комуникации и сообраќај (РЕЕКС)

18. Енергетска електроника (ЕНЕЛ)

19. Мултимедиски технологии (МТ)

20. Wireless and Mobile Comunications (WMC) (на англиски јазик)

21. Energy Efficiency, Environment and Sustainable Development (EESD)

(на англиски јазик)

22. Интернет и мобилни сервиси и апликации (ИМСА)

23. Dedicated Embedded Computer Systems and IoT (на англиски јазик) - Можност за двојна диплома

Студиска програма

Раководители на наставно-научните колегиуми (ННК) на студиските програми

email

1. Обновливи извори на енергија (ОИЕ)

д-р Влатко Стоилков

stoilkov@feit.ukim.edu.mk

2. Електрични машини и автоматизација (ЕМА)

д-р Гога Цветковски

gogacvet@feit.ukim.edu.mk

3. Електроенергетски системи (ЕЕС)

д-р Мирко Тодоровски

mirko@feit.ukim.edu.mk

4. Електроенергетика (ЕЕ)

д-р Атанас Илиев

ailiev@feit.ukim.edu.mk

5. Проектен менаџмент (ПМ)

д-р Вангел Фуштиќ

vfustic@feit.ukim.edu.mk

6. Автоматика, роботика и системско инженерство (АРСИ)

д-р Елизабета Лазаревска

lazarevska_elizabeta@yahoo.com

7. Наменски компјутерски системи (НКС)

д-р Аристотел Тентов

toto@feit.ukim.edu.mk

8. Компјутерски мрежи – Интернет за нешта (КМ-ИНН)

д-р Марија Календар

marijaka@feit.ukim.edu.mk

9. Вградливи микрокомпјутерски системи (ВМС)

д-р Јосиф Ќосев

josif@feit.ukim.edu.mk

10. Дигитално процесирање на сигнали (ДПС)

д-р Димитар Ташковски

dtaskov@feit.ukim.edu.mk

11. Безжични системи, сервиси и апликации (БССА)

д-р Венцеслав Кафеџиски

kafedzi@feit.ukim.edu.mk

12.Комуникациски и информациски технологии (КИТ)

д-р Тони Јаневски

tonij@feit.ukim.edu.mk

13. Применета математика (ПМА)

д-р Соња Геговска-Зајкова

szajkova@feit.ukim.edu.mk

14. Енергетска ефикасност, животна средина и одржлив развој (ЕСОР)

д-р Весна Арнаутовски-Тошева

atvesna@feit.ukim.edu.mk

15. Метрологија и менаџмент на квалитет (ММК)

д-р Владимир Димчев

vladim@feit.ukim.edu.mk

16. Микро и нано технологии (МНТ)

д-р Катерина Ралева

catherin@feit.ukim.edu.mk

17. Регулатива во енергетика, електронски комуникации и сообраќај (РЕЕКС)

д-р Александар Ристески

acerist@feit.ukim.edu.mk

18. Енергетска електроника (ЕНЕЛ)

д-р Љупчо Караџинов

karadza@feit.ukim.edu.mk

19. Мултимедиски технологии (МТ)

д-р Зоран Ивановски

mars@feit.ukim.edu.mk

20. Wireless and Mobile Comunications (WMC) (на англиски јазик)

21. Energy Efficiency, Environment and Sustainable Development (EESD)

(на англиски јазик)

22. Интернет и мобилни сервиси и апликации (ИМСА)

Листа на акредитирани ментори во учебната 2017/2018 година

1.

Проф. д-р Александар Ристески

2.

Доц. д-р Александра Крколева

3.

Проф. д-р Анета Бучковска

4.

Проф. д-р Антон Чаушевски

5.

Проф. д-р Аристотел Тентов

6.

Проф. д-р Атанас Илиев

7.

Проф. д-р Билјана Јолевска-Тунеска

8.

Вон. проф. д-р Билјана Начевска-Настовска

9.

Проф. д-р Борислав Поповски

10.

Проф. д-р Ванѓел Фуштиќ

11.

Проф. д-р Венцеслав Кафеџиски

12.

Проф. д-р Верка Георгиева

13.

Вон.проф. д-р Весна Андова

14.

Проф. д-р Весна Арнаутовски-Тошева

15.

Проф. д-р Весна Борозан

16.

Вон. проф. д-р Владимир Атанасовски

17.

Проф. д-р Владимир Димчев

18.

Проф. д-р Влатко Стоилков

19.

Проф. д-р Гога Цветковски

20.

Проф. д-р Горан Рафајловски

21.

Вон.проф. д-р Горан Стојановски

22.

Вон.проф. д-р Димитар Димитров

23.

Проф. д-р Димитар Ташковски

24.

Вон.проф. д-р Живко Коколански

25.

Проф. д-р Зоран Ивановски

26.

Проф. д-р Зоран Хаџи-Велков

27.

Проф. д-р Јосиф Ќосев

28.

Проф. д-р Катерина Ралева

29.

Проф. д-р Катерина Хаџи-Велкова Санева

30.

Проф. д-р Крсте Најденкоски

31.

Академик проф. д-р Леонид Грчев

32.

Проф. д-р Лилјана Гавриловска

33.

Вон.проф. д-р Лихнида Стојановска-Георгиевска

34.

Проф. д-р Љупчо Караџинов

35.

Проф. д-р Маргарита Гиновска

36.

Вон.проф. д-р Марија Календар

37.

Проф. д-р Марија Чундева-Блајер

38.

Проф. д-р Миле Станковски

39.

Проф. д-р Мирко Тодоровски

40.

Проф. д-р Наташа Марковска

41.

Доц. д-р Невенка Китева Роглева

42.

Вон. проф. д-р Перо Латкоски

43.

Проф. д-р Рубин Талески

44.

Доц. д-р Сања Атанасова

45.

Проф. д-р Снежана Чундева

46.

Проф. д-р Соња Геговска-Зајкова

47.

Доц. д-р Софијa Николова Поцева

48.

Проф. д-р Тони Јаневски

49.

Проф. д-р Христина Спасевска

50.

Доц. д-р Бранислав Геразов

51.

Доц. д-р Даниел Денковски

52.

Доц. д-р Данијела Ефнушева

53.

Доц. д-р Јовица Вулетиќ

54.

Доц. д-р Јорданчо Ангелов

55.

Доц. д-р Маре Србиновска

56.

Доц. д-р Томислав Шуминоски

57.

Доц. д-р Христијан Ѓорески

ЖИРО СМЕТКИ НА ФАКУЛТЕТОТ

Жиро сметки на ФЕИТ

Студентски парламент за УКИМ
Веб:
http://spukm.org.mk
Адреса:
Ул. „М. Теодосие Гологанов“ бр. 28/13, 1000 Скопје

Контакт:
spukm.mk@gmail.com
02 / 3223 024
Студентски правобранител