Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ За Факултетот Организациска структура Стручни служби Одделение за финансиско и сметководствено работење

Одделение за финансиско и сметководствено работење

Раководител на Одделението за финансиско и сметководствено работење

 

Референти во Одделението

 

Работно време: од 8:00 до 16:00 часот, со пауза од 10:00 - 10:30.

Телефон: (02) 30 99 195, факс: (02) 30 64 262

Работни задачи

- ажурирање на сметководствената евиденција на сопствената и буџетска сметка на факултетот;
- евидентирање на приходи од уплати на студенти на додипломски и постдипломски студии;
- фактурирање на услуги од апликативна дејност;
- евидентирање на основните средства;
- водење книговодство на проекти од апликативна дејност и научно-истражувачки проекти од
Министерството за образование и наука;
- исплата на плати и други надоместоци;
- изработка на МППП за ПИОМ;
- водење книгиводство на меѓународни проекти (Темпус, ФП6);
- водење евиденција на јавните набавки.

Единствен даночен број на ФЕИТ: МК4057009100101
Матичен број на ФЕИТ: 6462669

При уплати се користи образецот ПП50 (вирман подолу), а во соодветните полиња да се пополни:


Назив на примачот: УКИМ- Факултет за електротехника и информациски технологии - Скопје (УКИМ-ФЕИТ);
Банка на примачот: Народна банка на РМ.
Сметка: 100000000063095
Сметка на буџетски корисник: 160010428678814
Приходна шифра и програма:

1. за уплати од студенти (школарини, партиципации): 723012-41
2. за уплати од студенти по разни образовни услуги: 723019-41
3. за уплати по фактури: 723219-41
4. други уплати: 725939-41

Упатство за пополнување на уплатница за административни такси

Список на општини со ознаки

 

virman.jpg