Лични алати
Пријави се
Трага: Дома УПИСИ Уписи 2018 Резултати Потребни документи за запишување на примените кандидати во учебната 2018/2019 година

Потребни документи за запишување на примените кандидати во учебната 2018/2019 година

С О О П Ш Т Е Н И Е

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ВО УЧЕБНАТА 2018/2019

1.

Индекс

2.

Студентска легитимација

3.

Три фотографии: две со димензии 3,5 х 4,5 cm, една со димензии 2 х 3 cm

4.

Образец A3 за запишување на семестар (дупли) за запишување со административна такса од 50 ден (се приложува уплатница)

5.

Договор за студирање на ФЕИТ (се добива на денот на упис)

6.

Единечен лист (статистички) за запишување во 2018/2019 учебна година (ШВ- 20)

7.

Изјава за избор на странски јазик (задолжително да се пополни предходно и да се приложи на денот на уписот)

8.

Потврда за уплатени 750,00 ден. за информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје со назнака: ИКСА на УКИМ - ФЕИТ:

 • Жиро сметка: 160010368978818
 • Депонент: НБРМ
 • Трезорска сметка: 100000000063095
 • Повикување на број: 723012, програма 41

9.

Потврда за уплатени 1400,00 ден. на жиро сметка на ФЕИТ со назнака за запишување во I семестар:

 • Трезорска сметка: 100000000063095
 • Трезорска подсметка: 160010428678814
 • Повикување на број 723012, програма 41
 • Депонент: НБРМ
 • Со назнака: трошоци за упис

Напомена: Сумата претставува збир од следните обврски: 200,00 ден. - тетратки за испит; 150,00 ден. - обнова на книжен фонд; 100,00 ден. - солидарна одговорност за штети; 100,00 ден. - осигурување на студентите; 100,00 ден. - уверенија за редовност; 650,00 – материјали и опрема за лабораториски вежби; 100,00-информатор.

10.

ЗА СТУДЕНТИ ВО ДРЖАВНА КВОТА

Потврда за уплатени 6.150,00 ден*. (прва рата од 200 eвра) на жиро сметка на ФЕИТ:

 • Трезорска сметка: 100000000063095
 • Трезорска подсметка: 160010428678814
 • Повикување на број: 723012, програма 41
 • Депонент: НБРМ
 • Со назнака: Партиципација за упис на ФЕИТ

ЗА СТУДЕНТИ ВО КВОТА СО КОФИНАНСИРАЊЕ

Потврда за уплатени 12.300,00 ден*. (прва рата од 400 eвра) на жиро сметка на ФЕИТ:

 • Трезорска сметка: 100000000063095
 • Трезорска подсметка: 160010428678814
 • Повикување на број: 723012, програма 41
 • Депонент: НБРМ
 • Со назнака: Партиципација за упис на ФЕИТ

11.

При уписот се препорачува студентите да уплатат средства за Студентскиот парламент на ФЕИТ - СПФЕИТ, при тоа потребно е да се достави потврда за уплатени 100,00 ден. за СПФЕИТ:

 • Жиро сметка: 300000001036966
 • Депонент: Комерцијална банка АД

Урнек за пополнување уплатници

 

НАПОМЕНА: Запишувањето на новите студенти ќе се врши на 21.9.2018 година на шалтерите на службата за студентски прашања на Факултетот во период од 11:30 до 15:00 часот.

 

Поврзани предмети - Конечна ранг листа

 

Скопје, 19.9.2018 година                                                                                 Конкурсна комисија на ФЕИТ