Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Наставен кадар Мирко Тодоровски

Мирко Тодоровски

Мирко Тодоровски
Карпош II, б.б.
Електронска пошта:
Телефон на канцеларијата: +389 2 3099 101

Образование:

 1. PhD, 2004, ЕТФ Скопје
 2. MSc, 1998, ЕТФ Скопје
 3. BSc , 1995, ЕТФ Скопје

Работно искуство:

 1. M. Todorovski and D. Rajičić, “An Initialization Procedure in Solving Optimal Power Flow by Genetic Algorithm”, IEEE Transaction on Power Systems, Vol. 21, No. 2, pp. ?-?, May, 2006. (Accepted)
 2. М. Тодоровски, Н. Марковска, Т. Бошевски и Ј. Поп-Јорданов, „Намалување на емисиите на стакленички гасови во енергетскиот сектор”, Меѓународно советување ЕНЕРГЕТИКА 2004, книга 2, стр. 639-647, Охрид, 7-9 октомври 2004.
 3. Т. Бошевски и М. Тодоровски, „Долгорочно ангажирање на ТЕЦ Неготино во ЕЕС на Македонија”, Меѓународно советување ЕНЕРГЕТИКА 2004, книга 1, стр. 83-91, Охрид, 7-9 октомври 2004.
 4. N. Markovska, M. Todorovski, T. Bosevski and Jordan Pop-Jordanov, “Driving Factors and Limiting Barriers of Technology Transfer in the Energy Sector in Macedonia”, IPCC Expert Meeting on Industrial Technology Development, Transfer and Diffusion, 21-23 September, 2004, Tokyo, Japan.
 5. M. Todorovski, N. Markovska, T. Bosevski, and J. Pop-Jordanov, “Energy-Related GHG Emission Analyses and Abatement Options”, 19th World Energy Congress, 5-9 September 2004, Sydney, .
 6. Т. Бошевски и М. Тодоровски, „Улогата на РЕК Битола во развојот на ЕЕС на Македонија”, Енергетика, год. 11, бр. 39, стр. 33-36, 2003.
 7. Markovska N., Todorovski M., Bosevski T., Pop-Jordanov J.: “Assessment and Mitigation of Environmental Impacts of Industrial Processes in ”, Critical Reviews in Analytical Chemistry, 33(4): 1-6, 2003.
 8. M. Todorovski and D. Rajičić, “A Power Flow Method Suitable for Solving OPF Problems Using Genetic Algorithms”, IEEE Region 8 EUROCON 2003, The International Conference on COMPUTER AS A TOOL, Volume 2, pp. 215-219, Ljubljana, Slovenia, September 22 - 24, 2003.
 9. M. Todorovski and D. Rajičić, “Handling Three-Winding Transformers and Loads in Short Circuit Analysis by the Admittance Summation Method”, IEEE Transaction on Power Systems, Vol. 18, No. 3, pp. 993-1000, August 2003.
 10. Мирко Тодоровски, Никола Крстановски, Глигор Каневче, Томе Бошевски „Емисии на стакленички гасови од енергетски трансформации во Република Македонија”, Меѓународно советување: енергетика, екологија, ефикасност, економија, книга 2, стр. 601-607, Струга, 3-4 октомври 2002.
 11. Мирко Тодоровски, Томе Бошевски „Ажурирана верзија на стратегијата за развој на електроенергетскиот систем”, Меѓународно советување: енергетика, екологија, ефикасност, економија, книга 1, стр. 9-18, Струга, 3-4 октомври 2002.
 12. J. Pop-Jordanov, T. Bosevski, A. Causevski and M. Todorovski, “A Technical, Economic and Environmental Assessment of Electricity Supply Options for a Small Country”, Contributions, Section of Mathematical and Technical Sciences, Macedonian Academy of Sciences and Arts, XXI 1-2, pp. 71-84, Skopje, 2000.
 13. M. Todorovski, T. Bosevski, J. Pop-Jordanov and A. Causevski, „Enhancement of Efficiency in Using National Hydro Potential and the Consequent Environmental Benefits”, World Renewable Energy Congress VII, Paper No. 396, Cologne, Germany, 29 June - 5 July, 2002.
 14. М. Тодоровски, Н. Марковска, А. Чаушевски, Т. Бошевски, Ј. Поп-Јорданов, Г. Каневче, “Енергетика и одржлив развој во македонски услови”, Енергетика, год. 10, бр. 32, стр. 58-64, 2002.
 15. Т. Бошевски, М. Тодоровски и А. Чаушевски, „Развој на електроенергетскиот конзум и можности за негово задоволување во ЕЕС на Македонија”, Советување: Електрометалургијата во Македонија, ЗЕМАК, стр. 24-34, Скопје, 18 октомври, 2001.
 16. М. Тодоровски, Р. Ачковски, „Оптимална компензација на реактивната моќност во дистрибутивните мрежи со примена на генетски алгоритам и забрзан метод на сумирање енергии”, Трето советување на МАКО СИГРЕ, книга III, Р31-03, Охрид, 3-6 октомври, 2001.
 17. Т. Бошевски, М. Тодоровски и А. Чаушевски, „Пумпно-акумулациони хидроцентрали во ЕЕС на Македонија”, Енергетика, год.9, бр. 30, стр. 7-13 и бр. 31, стр. 7-11, 2001.
 18. М. Тодоровски, „Планирање на развојот на електроенергетските системи со помош на генетски алгоритми”, Енергетика, год. 8, бр. 27, стр. 55-58, 2000.
 19. A. Volkanovski, T. Bosevski and M. Todorovski, “Results from the Macedonian Power System Development Planning”, Proceedings of the 3rd International Conference on Nuclear Option in Countries With Small and Medium Electricity Grids, Dubrovnik, Croatia, 19-22 June, 2000. pp. 100-107.
 20. Р. Ачковски, М. Тодоровски, „Упростен метод за пресметка на загубите на моќност во заземјувачкиот систем на надземните водови со две заштитни јажиња”, Зборник на трудови на Електротехнички факултет, Скопје, год. 21, бр. 1-2, стр. 17-23, 2001.
 21. М. Тодоровски, Р. Ачковски, „Оптимизација на реактивната моќност во дистрибутивните мрежи со примена на детерминистички иницијализиран генетски алгоритам”, Зборник на трудови на Електротехнички факултет, Скопје, год. 21, бр. 1-2, стр. 25-36, 2001.
 22. M. Todorovski, R. Ačkovski, “Primena genetskog algoritma za optimalnu kompenzaciju tokova reaktivnih snaga u distributivnim mrežama”, Drugo Jugoslovensko savetovanje o elektrodistributivnim mrežama, R-6.20, Herceg Novi, 26-29 septembar, 2000.
 23. M. Todorovski, R. Ackovski, “Application of Genetic Algorithms for Optimal Capacitor Placement in Power Distribution Networks“, Комуникациски, електронски и компјутерски системи 2000, Софија, 18-19 мај 2000.
 24. Р. Ачковски, М. Тодоровски, „Приближна пресметка на загубите на моќност во заштитните јажиња кај 400 kV водови”, Прво стручно советување на ЈП ЕСМ, Битола, 16-18 декември 1999, книга II, стр. 77-80.
 25. Е. Јакимовска, Н. Поп-Јорданова и М. Тодоровски, „Екстерни трошоци од влијанието на електроенергетските постројки врз здравјето и околината”, Седмо советување на Друштвото на термичарите на Република Македонија, Охрид, 19-22 Септември, 1999.
 26. Тодоровски М.: „Енергетски технологии и светски развој”, Енергетика, год. 6, бр. 19, стр. 70-72, 1998.
 27. Тодоровски М., Поп-Јорданов Ј.: „Рамковната конвенција за климатски промени”, Енергетика, год. 6, бр. 18, стр. 10-14, 1998.
 28. J. Pop-Jordanov, D. Dimitrov, K. Kocev and M. Todorovski, “Photovoltaics Within the Skopje Energy Efficiency Demonstration Zone”, Proceedings of the 5th World Renewable Energy Congress, Elsvier Science, pp. 1755-1758, Florence, Italy, 20-25 September, 1998.
 29. Д. Рајичиќ, М. Тодоровски, „Претставување на трансформатори при пресметка на кусите врски во дистрибутивните мрежи”, Второ советување на МАКО СИГРЕ, книга IV, стр. 164-173, Струга, 23-25 септември, 1998.
 30. Р. Ачковски, М. Тодоровски, „Нова постапка за анализа на кусите врски во сложени ЕЕС”, Второ советување на МАКО СИГРЕ, книга IV, стр. 154-163, Струга, 23-25 септември, 1998.
 31. Р. Ачковски, М. Тодоровски, „Загуби на моќност во заштитните јажиња на водовите 400 kV во Република Македонија”, Второ советување на МАКО СИГРЕ, книга II, стр. 151-162, Струга, 23-25 септември, 1998.
 32. M. Todorovski, “Energy Efficiency for Sustainable Development”, Student Programme of the 17th Congress of the World Energy Council, Houston, USA , 13-18 September, 1998.
 33. Р. Ачковски, М. Тодоровски, „Нов метод за пресметување на загубите на моќност во заштитните јажиња кај високонапонските надземни водови”, Зборник на трудови на Електротехнички факултет, Скопје, год. 20, бр. 1-2, стр. 27-37, 1997.
ЕТФ, 2006, асистент
МАНУ, 1997-2005, истражувач
Дејства на документ
Презентација на ФЕИТ

Prezentacija_na_FEITdekemvri2017_m.jpg

ISO 9001:2008

Соопштенија

RoboMac_Logobezgodina.jpg


erasmus.png

Календар
јули
« јули 2022 »
повтсрчепесане
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031