Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Научно-истражувачка дејност Меѓународни проекти Меѓународни проекти во последните 10 години

Меѓународни проекти во последните 10 години

Ред.бр. Име на проектот Име на проектот Раководител на проектот Датум на проектот Во која програма е проектот
1 Иновативен наставен пристап кон развојот на софтверски дефинирана инструментација за работа во реално време Innovative teaching approaches in development of software designed Instrumentation and its application in real-time systems Вон. проф. д-р Живко Коколански 2018 Erasmus+ KA203
2 Безжично напојувани телекомуникациски мрежи Wireless Powered Communication Networks Проф. д-р Зоран Хаџи-Велков Linkage Program, Alexander von Humboldt Foundation
3 Микроелектроника-Алијанса во облак МЕСА Microelectronics Cloud Alliance - MECA Проф. д-р Миле Станковски 2016 ERAZMUS+
4 Радар за продирање во земја интегриран со хексакоптер за автоматска детекција на мини Ground penetrating radar (GPR) Integrated for Automatic Mine detection Проф. д-р Венцеслав Кафеџиски 2016 NATO
5 Подобрување на интеграцијата на складирање на енергија во згради со фотоволтации – PV-Estia Enhancing storage integrstion in building with Photovoltaics - PV-ESTIA проф. д-р Марија Кацарска 2017 Европска Комисија - IPA програсма
6 Прекугранично управување со променливи моќности на производни единици на обновливи извори и уреди за складирање на електрична енергија за меѓународен пазар на големо - Crossborder Cross Border management of veriable renewable energies and storage unit enabling transnational wholesalemarket- CROSBOW проф. д-р Весна Борозан 2017 HORIZON - 2020
7 Виртуелна лабораторија за мехатроника -ВиМеЛа Virtual Machatronics Laboratory - ViMeLa проф. д-р Гога Цветковски 2017 ЕRASMUS+
8 Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење TowaRd market-based skills for sustAINable Energy Efficient construction(TRAINEE) проф. д-р Христина Спасевска 2018 HORIZON - 2020
9 Управување со итни ситуации преку виртуелизација на мрежни ресурси Flash Crowds management via Virtualized Network Resources - FALCON проф. д-р Лилјана Гавриловска 2017 NATO
10 Развој на сензорски систем за реално-временско надгледување на загубите во водоводни мрежи Development of sensors system for real time monitoring and leakage reduction in water distribution networks  SmartWaterSave проф. д-р Миле Станковски 2018 IPA
11 SCOPES проект за прозодија во говорот SCOPES Project on Speech Prosody проф. д-р Зоран Ивановски 2014 SNF
12 Истражување во суперрезолуција Research in super-resolution Проф. д-р Зоран Ивановски 2012 Texas Instruments Incorporated
13 Развој на вештини за млади истражувачи и едукативен персонал во областа на нано и микро електроника: Имплементација на методи за билатерален пренос на знаење помеѓу универзитетите и малите и средни претпријатија Skills development for young researches and educational personal in the area of nano and micro electronics: Implementation of methods for bilateral transfer of knowledge between universities and small and medium enterprises Проф. д-р Миле Станковски 2011 (SCOPES проект)
14 QUASAR - Квантативна проценка на секундарен пристап кон спектар QUASAR QUantitative Assessment of Secondary Spectrum Access проф. д-р Лилјана Гавриловска 2010 FP7
15 FARAMIR - Флексибилен радио пристап со познавање на спектарот преку мерења моелирање во когнитивни радио системи FARAMIR - Flexible and spectrum-Aware Radio Access through Measurements and modeling In cognitive Radio systems проф. д-р Лилјана Гавриловска 2010 FP7
16 ACROPOLIS - Напредни коегзистирачки технологии за радио оптимизација во лиценциран и нелиценциран опсег ACROPOLIS - Advanced coexistence technologies for radio optimisation in licensed and unlicensed spectrum проф. д-р Лилјана Гавриловска 2010 FP7
17 Оптимизација и рационално користење на безжични комуникациски опсези (ORCA Sfp-984409) Optimization and Rational use of Wireless Communication Bands (ORCA Sfp-984409) проф. д-р Лилјана Гавриловска 2013 NATO SPS
18 eWall за активен продолжен живот eWall - for Active Long Living проф. д-р Лилјана Гавриловска 2013 EC FP7
19 Креирање на трет циклус на студии-докторски студии по метрологија PhD Program in Metrology проф. д-р Љупчо Арсов 2009 TEMPUS
20 SEE-ERA.NET, TVHAPQA- Алгоритми за анализа на временски променливи хармоници за проценка на квалитетот на електричната енергија применливи на современи дигитални процесори на сигнали SEE-ERA.NET, TVHAPQA - Algorithms for time-varying harmonic analysis for power quality assessment applicable on modern digital signal processors проф д-р Димитар Ташковски 2010 SEE-ERA.NET Plus
21 SEETSOC - Предизвици на преносните систем оператори на ЈИЕ SEETSOC - South Eastern Europe TSO Challenges Проф. д-р Рубин Талески 2010 EC FP7
22 MORE MICROGRIDS - Напредни архитектури и контролни концепти за микро мрежи MORE MICROGRIDS - Advanced Architectures and Control Concepts for More Microgrids Проф. д-р Рубин Талески 2006 FP6
23 Техничка помош за воспоставување институционална рамка за берза на електрична енергија Technical assistance for institutional framework for establishing national/regional power exchange Проф. д-р Рубин Талески 2013 Norway
24 Подршка на Регулаторната комисија за енергетика за имплементација на Третиот пакет за енергетика во РМ (TEP Project) Technical assistance for implementation of the third energy package compliant legislation in the Republic of Macedonia Проф. д-р Рубин Талески 2015 Norway
25 Видео ориентирано со висок пропусен опсег засновано интелигентно сеприсутно сенсирање
проф. д-р Аристотел Тентов
26 Форум за професионални енергетски вештини (MEns) Meeting of Energy Professional Skills (MEns) проф. д-р Властимир Гламочанин 2015 EC H2020
27 Обука на градежните работници за енергетска ефикасност BUILD UP Skills-Builders’ Energy Efficiency Training проф. д-р Христина Спасевска 2014 Европска комисија - Извршна агенција за мали и средни компании од Брисел
28 Развој на систем за управување со дигитални докази – ДДЕМС
(проект на МНР на Норвешка)
DDEMS - Development of Digital Evidence Management System (Norway Ministry of FA) проф. д-р Александар Ристески 2015 Norwegian Ministery of Foreign Affairs
29
ER-SEE: Enhancing research and development of energy-efficient networked sensor systems in South Eastern Europe
(SCOPES проект)
проф. д-р Лилјана Гавриловска 2015 SCOPES
30 Промовирање на можностите за соработка во областа на ИКТ и дијалог за политиките со земјите од Западен Балкан (завршен проект во октомври 2012) Promoting ICT cooperation opportunities and policy dialogue with the Western Balkan Countries _ICT_WEB_PROMS Проф. д-р Анета Бучковска 2009
31 Embedded System Design проф. д-р Јосиф Ќосев 2009 DAAD
32 Adaptive Reconfigurable Access and Generic interfaces for Optimisation in Radio Networks - ARAGORN проф. д-р Лилјана Гавриловска 2008 EC FP7
33 Promote, Mobilize, Reinforce and Integrate Wireless Sensor Networking Researchers:Towards Pervasive Networking of WBC and EU-Prosense проф. д-р Лилјана Гавриловска 2008 EC FP7
34 Reconfigurable Interoperability of Wireless Communications Systems -RIWCos проф. д-р Лилјана Гавриловска 2007