Лични алати
Пријави се
Трага: Дома УПИСИ Уписи 2018 Рокови

Рокови

Рокови за пријавување и запишување

прв рок

втор рок

трет рок

Електронско пријавување на кандидатите во IKnow системот

од 2 јули 2018

Пријавување на кандидатите

30 и 31.8.2018

13 и 14.9.2018

24.9.2018

Објавување резултати од ус­пе­хот од средно образование(прелиминарна ранг - листа)

4.9.2018

17.9.2018

Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа)

6.9.2018

19.9.2018

Запишување на кандидатите

7 и 10.9.2018

21.9.2018

28.9.2018

 

НАПОМЕНА:

По објавувањето на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување, кандидатот има право на приговор во рок од 24 часа. Во спротивно, го губи право­то на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати. Приговорот се однесува само на технички пропусти - грешки направени при пресме­тувањето на бодовите и се упатува до деканатската управа на факултетот.Решението на управата по приговорот е конечно.Одлуките по приговорите се објавуваат на факултетите.


Забелешка:

По реализација на вториот уписен рок, за непополнетите места на факултетот, односно студиските програми, Универзитетот ќе објави број на слободни места за запишување во третиот уписен рок во учебната 2018/2019 година.