Лични алати
Пријави се
Трага: Дома УПИСИ Уписи 2018 Резултати Прелиминарна листа на кандидати за прв циклус студии - Прв уписен рок - 2018

Прелиминарна листа на кандидати за прв циклус студии - Прв уписен рок - 2018

ПРВ УПИСЕН РОК

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија - државна квота

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија - кандидати чие родителско право го врши еден родител - државна квота

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија - кандидати чие родителско право го врши еден родител - приватна квота

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија - специјални услови

Електроенергетски системи - државна квота

Електроенергетика, управување и менаџмент - државна квота

Електроенергетика, управување и менаџмент - кандидати чие родителско право го врши еден родител - државна квота

Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика - државна квота

Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика - кандидати чие родителско право го врши еден родител - државна квота

Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика - специјални услови

Компјутерски технологии и инженерство - државна квота

Компјутерски технологии и инженерство - кандидати чие родителско право го врши еден родител - државна квота

Компјутерски технологии и инженерство - специјални услови

Компјутерско хардверско инженерство и електроника - државна квота

Компјутерско хардверско инженерство и електроника - кандидати чие родителско право го врши еден родител - државна квота

Телекомуникации и информациско инженерство - државна квота

Телекомуникации и информациско инженерство - кандидати чие родителско право го врши еден родител -државна квота

СООПШТЕНИЕ

 

По објавувањето на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување, кандидатот има право на приговор во рок од 24 часа. Приговорите се доставуваат во писмена форма до Конкурсната комисија на ФЕИТ преку архивата на факултетот најдоцна до 8:00 часот на 5.9.2018 година. Во спротивно, го губи право­то на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати. Приговорот се однесува само на технички пропусти - грешки направени при пресме­тувањето на бодовите. Одлуките по приговорите се објавуваат на факултетот.

 

8:00 часот Скопје, 4.9.2018 година                                                            Конкурсна комисија на ФЕИТ