Лични алати
Пријави се
Трага: Дома УПИСИ УПИСИ 2016 Државна матура

Државна матура

Листа на екстерни предмети и интерен предмет од државната матура соодветни за пријавување за запишување на студиските програми на Факултетот за електротехника и информациски технологии за кандидатите што полагале државна матура во учебната 2015/2016, учебната 2014/2015 и учебната 2013/2014 година


 1. За сите кандидати задолжителен екстерен испит е предметот: македонски јазик и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература.
 2. Прв изборен екстерен испит за кандидатите со гимназиско образование и со средно стручно образование е предметот: математика или странски јазик, а за кандидатите со средно уметничко образование е: странски јазик или естетика/филозофија.
 3. Во прегледот се дадени вториот изборен екстерен предмет и интерниот предмет, кои кандидатите ги избираат при полагањето на државната матура, а кои се значајни за соодветната студиска програма:

ВТОР ИЗБОРЕН ЕКСТЕРЕН ПРЕДМЕТ *

ИЗБОРЕН ИНТЕРЕН ПРЕДМЕТ

странски јазик, хемија, физика, биологија или математика (основно или напредно ниво)

(не може да се избере предмет што веќе е одбран како прв изборен предмет)

за гимназија: предмет по избор на кандидатот (информатика, еден од претходно споменатите или некој сосема друг различен предмет)

за средно стручно образование и за средно уметничко образование: предмет по избор на кандидатот (информатика, еден од претходно споменатите или некој сосема друг различен предмет)

* Предметите странски јазик, математика, естетика и филозофија може да се изберат доколку не се избрани како прв изборен екстерен предмет.


Листа на екстерни предмети и интерни предмети од државната матура соодветни за пријавување за запишување на студиските програми на Факултетот за електротехника и информациски технологии за кандидатите што полагале државна матура заклучно со учебната 2012/2013 година


 1. За сите кандидати задолжителен екстерен испит е предметот мајчин јазик.
 2. Во прегледот се дадени другите предмети (екстерни и интерни) кои кандидатите ги избираат при полагањето на државната матура, а кои се значајни за соодветната студиска програма:

ЕКСТЕРЕН ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

ИНТЕРНИ ПРЕДМЕТИ

математика

(најмалку основно ниво)

за гимназија:

 • физика, информатика или странски јазик (најмалку еден, а може и два предмета)
 • еден предмет по избор на кандидатот (еден од гореспоменатите предмети или некој друг сосема различен предмет)

за средно стручно образование:

 • физика, информатика или странски јазик (најмалку еден, а може и два предмета)
 • еден стручен предмет според образовниот профил, по избор на кандидатот (еден од гореспоменатите предмети или некој друг сосема поразличен предмет)

Предмети кои се бодираат при вреднувањето на успехот од средното образование за кандидатите кои средното образование го завршиле пред учебната 2007/08 година и не полагале државна матура


ПРВ ПРЕДМЕТ

ВТОР ПРЕДМЕТ

математика

по избор на кандидатите:

 • физика
 • основи на електротехника
 • информатика