Лични алати
Пријави се
Трага: Дома УПИСИ Уписи 2014 Потребни документи за запишување на примените кандидати во учебната 2014/2015 година - втор уписен рок

Потребни документи за запишување на примените кандидати во учебната 2014/2015 година - втор уписен рок

С О О П Ш Т Е Н И Е

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ВО УЧЕБНАТА 2014/2015

1.

Индекс (се добива бесплатно на денот на упис)

2.

Студентска легитимација (се добива бесплатно на денот на упис)

3.

Три фотографии: две со димензии 3,5 х 4,5 cm, една со димензии 2 х 3 cm

4.

Образец A3 за запишување на семестар (дупли) со административна такса од 50 ден

5.

Договор за студирање на ФЕИТ (Договорите се разликуваат за студентите во државна и квота со кофинансирање. Студентите ќе ги потпишуваат на ФЕИТ на денот на уписот)

6.

Единечен лист (статистички) за запишување во 2014/2015 учебна година (ШВ- 20)

7.

Изјава за избор на странски јазик (задолжително да се пополни предходно и да се приложи на денот на уписот).

8.

Потврда за уплатени 750,00 ден. за информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје со назнака: ИКСА на УКИМ - ФЕИТ:

 • Жиро сметка: 160010368978818
 • Депонент: НБРМ
 • Трезорска сметка: 100000000063095
 • Повикување на број: 723012, програма 41

9.

Потврда за уплатени 1400,00 ден. на жиро сметка на ФЕИТ со назнака за запишување во I семестар:

 • Трезорска сметка: 100000000063095
 • Трезорска подсметка: 160010428678814
 • Повикување на број 723019, програма 41
 • Депонент: НБРМ
 • Со назнака: трошоци за упис

Напомена: Сумата претставува збир од следните обврски: 200,00 ден. - тетратки за испит; 150,00 ден. - обнова на книжен фонд; 100,00 ден. - солидарна одговорност за штети; 100,00 ден. - осигурување на студентите; 100,00 ден. - уверенија за редовност; 650,00 – материјали и опрема за лабораториски вежби; 100,00-информатор.

10.

ЗА СТУДЕНТИ ВО ДРЖАВНА КВОТА

Потврда за уплатени 6.150,00 ден. (прва рата од 200 eвра) на жиро сметка на ФЕИТ:

 • Трезорска сметка: 100000000063095
 • Трезорска подсметка: 160010428678814
 • Повикување на број: 723019, програма 41
 • Депонент: НБРМ
 • Со назнака: Партиципација за упис на ФЕИТ

ЗА СТУДЕНТИ ВО КВОТА СО КОФИНАНСИРАЊЕ

Потврда за уплатени 12.300,00 ден. (прва рата од 400 eвра) на жиро сметка на ФЕИТ:

 • Трезорска сметка: 100000000063095
 • Трезорска подсметка: 160010428678814
 • Повикување на број: 723019, програма 41
 • Депонент: НБРМ
 • Со назнака: Партиципација за упис на ФЕИТ

11.

При уписот се препорачува студентите да уплатат средства за Студентскиот парламент на ФЕИТ - СПФЕИТ, при тоа потребно е да се достави потврда за уплатени 100,00 ден. за СПФЕИТ:

 • Жиро сметка: 300000001036966
 • Депонент: Комерцијална банка АД

Урнек за пополнување уплатници

 

НАПОМЕНА: Запишувањето на новите студенти ќе се врши на 11 и 12.9.2014 година на шалтерите од Службата за студентски прашања (на трети кат) во период од 11:00 до 15:00 часот.

Скопје, 9.9.2014 година

Конкурсна комисија на ФЕИТ