Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Наставен кадар Христина Спасевска

Христина Спасевска

Христина Спасевска

Редовен професор


Скопје , Република Македонија
Електронска пошта:
Телефон на канцеларијата: + 389 2 3099 175

Образование:

 1. 1985-1990 - Додипломски студии: Универзитет “Св. Кирил и Методиј“, Природно-математички факултет, Институт за физика, Скопје. Насока: применета физика. Дипломска тема: " Метод на фазен контраст ".
 2. 1991-1997 - Магистерски студии: Универзитет “Св. Кирил и Методиј“, Природно-математички факултет, Институт за физика, Скопје. Насока: физичка оптика. Магистерска тема: " Испитување на системот полиетиленоксид-вода со оптички и електрооптички методи ".
 3. 1997-2002 – Докторска теза: Универзитет “Св. Кирил и Методиј“, Природно-математички факултет, Институт за физика, Скопје. Докторска тема: "Истражувања на молекуларни и макроскопски параметри на полимери што содржат 1,3,4-оксадијазолови прстени ".

Работно искуство:

1990 - помлад асистент на ФЕИТ

1997 - асистент на ФЕИТ

2003 - доцент на ФЕИТ

2008 - вонреден професор на ФЕИТ

2012 - редовен професор на ФЕИТ

Работно место: Раководител на Институтот по математика и физика

Наставна дејност:

  Факултет за електротехника и информациски технологии – прв циклус студии:

    • Физика 1
    • Физика 2
    • Електрооптика

  Технолошко-металуршки факултет - прв циклус студии:

    • Физика

  Машински факултет – прв циклус студии:

    • Практикум по инженерска физика

  Факултет за електротехника и информациски технологии – магистерски студии:

    • Нанометрологија и стандардизација
    • Наноматеријали и наноструктури
    • Производство на сончеви панели
    • Материјали за складирање и конверзија на енергијата

  Факултет за електротехника и информациски технологии – прв циклус студии – докторски студии:

    • Нови генерации на фотоволтаични технологии и примена
    • Наноматеријали и нанотехнологии
    • Квантна  и нано метрологија

Области на научно-истражувачко и професионално искуство:

 • Карактеризација на молекуларните параметри на полимери и биополимери. Електрични и електрооптички својства на полимери и биополимери. (Tехники: Статичко расејување на светлината, електрично двојно пректшување, вискозиметрија, диелектрична /импедансна спектроскопија)
 • Депозиција на тенки филмови за цврсти неорхански и хибридни сензитивни сончеви ќелии со ултрасонична спреј пиролиза.
 • Параметарски студии на наноматеријали (Техники: Атомска силова микроскопија, УВ-Вис спектроскопија, микро Раманова Спектроскопија)
 • Обновливи извори на енергија со специјален фокус на сончевата енергија и биогоривата.
 • Испитување на материјали изложени на јонизирачко зрачење.

Тековни и завршени проекти:

 1. "BUILD UP Skills MK", FP7- IEE/12/425, координатор:  Х. Спасевска, 2012-2014
 2. "Assessing and Enabling the Implementation of Food Irradiation Technologies", IAEA Technical Cooperation Project -МАК 5007, координатор:  Х. Спасевска, 2012-2014
 3. "Digital culture for regional cohesion: an Innovative data base for raising awareness in the cross border area on the regional and European dimension and its better joint utilization", 2007 CB16IPO007-2011-2-6, 2012
 4. "Development of medical devices for cavitation treatments of different medical indications", E!5345-CAVITE, EUREKA, координатор:  Х. Спасевска, 2010-2012
 5. "Training and education in nuclear physics and applications ", координатор:  Х. Спасевска, IAEA – Regional Project Technical Cooperation Project RER/0/028, 2009-2011
 6. "Развој на технологии за добивање на биодизел од семе на тутун", No. 14-4855,  финансиран од приватна компанија и Министрество за образование и наука на Република Македонија, 2011
 7. "Establishing Centre for implementation of low-cost technologies for solar cells in  Macedonia  (CHEAP-CELL)", координатор:  Х. Спасевска, финасиран од Central European Initiative-CEI, 2008-2009
 8. "Протокол за контрола на квалитетот на техничко-технолошкиот процес на мамографски системи", координатор:  Х. Спасевска, No 14-2905/1 финансиран од приватна компанија и Министрество за образование и наука на Република Македонија, 2009
 9. "Развој на процедура за анализа и третман на кондензатот  кај компресорите", No. 14-2601, финансиран од приватна компанија и Министрество за образование и наука на Република Македонија, 2008
 10. "Развој на протокол за тестирање и испитување на висконапонски масла што се користа кај рендгенските апарати", координатор:  Х. Спасевска, No 14-2601/1 финансиран од приватна компанија и Министрество за образование и наука на Република Македонија, 2007
 11. "Influence of biopolymer interactions on the drug delivery from chitosan-alginate colloidal carrier systems", NATO SfP Project No. 978023, 2002-2006, http://www.cs.org.mk/web/index.htm
 12. "Систем за аквизиција, меморирање и управување со видео записи од флуороскопија", No 03-2135/1, финансиран од приватна компанија и Министрество за образование и наука на Република Македонија, 2006
 13. "Синтеза и карактеризација на молекуларните и макроскопските параметри на биополимери за контролиран пренос на супстанции и спроводни полимери", No. 230198, финансиран од Министрество за образование и наука на Република Македонија, 2000-2003

Професионални активности:

 • Раководител на Центарот за сончеви технологии – СОЛТЕК, ФЕИТ, од 2009
 • Председател на Сојузот на здруженијата за техичка култура на Република Македонија – Народна техника, од 2008
 • Подпретседател на  Здружението за наноматеријали и нанотехнологии НАНОМАК, од 2008
 • Генерален секретар на Инженерската институција на Македонија, од 2007
 • Председател на друштвото на инженерите по физика, од 2006

Членства:

 • Член на World Renewable Energy Congress, since 2007
 • Член на Метролошкиот совет, Биро за Метрологија, Министерство за Економија на Република Македонија, од 2006

Членства во научни комитети:

 1. First National Conference of Medical Physics and Biomedical Engineering, Skopje, 5-6 November 2010, Skopje, Macedonia
 2. Eleventh World Renewable Energy Congress and Exhibition, 25-30 Sep. 2010, Abu Dhabi, UAE
 3. Graduate Student Conference: Implementing Energy Efficiency through Renewable Energy Solutions - are Southeast European Countries on track?, 14 June, 2010
 4. World Renewable Energy Congress- X, Glasgow , 2008
 5. New Frontiers of Low-Cost Photovoltaic Solar Cells (chair), 29-31 May 2008, Skopje, Macedonia
 6. Course on quality control & quality in diagnostic imaging, 2008, Novi Sad, Serbia
 7. First National Conference of Medical Physics and Biomedical Engineering, Skopje, 23-24 November 2007, Skopje, Macedonia

Трудови:

 1. Hristina Spasevska, Catherine C. Kitts, Cosimo Ancora, and Giampiero Ruani, “Optimised In2S3 Thin Films Deposited by Spray Pyrolysis”, International Journal of Photoenergy, Volume 2012, Article ID 637943
 2. V. Stoilkov, D. Dimitrov, M. Stankovski and H. Spasevska, “Development of Multifunctional Platform for Education, Research and Promotion of Renewable Energy Sources”, Renewable Energy & Power Quality Journal, No10, ISSN 2172-038X, 2012
 3. Hristina Spasevska, Tanja Ivanovska, “Third generation of solar cells: cost-effective alternative to silicon”, Proceedings of Renewable energy sources and sustainable development Conference, Banja Luka, ISBN 978-99955-49-72-5, 2012
 4. Svetlana Petreska, Hristina Spasevska, Margarita Ginovska, Vladimir Dimcev, “Challenges for implementation of food irradiation in Republic of Macedonia”, The First International Conference on Radiation and Dosimetry in various Fields of Research RAD, p-p.321-164, 2012
 5. S. Petkovska, M. Ginovska, H. Spasevska, N. Dimitrovska, "TLD Postal Dose Quality Audit for 6 MV and 15 MV Photon beams in Radiotherapy Clinical Practice", The First International Conference on Radiation and Dosimetry in various Fields of Research RAD, p-p.161-162(2012)
 6. Sonja Petkovska, Margarita Ginovska, Hristina Spasevska, "Beam Profile Measurements using CC13 Ionisation Chamber", Е1-1, Proceedings of ETAI (2011)
 7. V. Kjosevski, V. Gersan, M. Ginovska, H. Spasevska, “Software application for quality control protocol of mammography systems”, Proceedings of second conference on medical physics and biomedical engineering, Skopje, p-p. 108-111, 2010
 8. H. Spasevska, M. Ginovska, G. Ruani “Nanostructural Solar Cells – Status, Perspectives And Possibilities For Utilization”, Proceedings of International Symposium – Energetics 2010, Ohrid, p-p. 637-646, 2010
 9. H. Spasevska “Solar energy in Macedonia: policy, perspectives and challenges for application”, Proceedings of World Renewable Energy Congress- XI, Abu Dhabi, p-p. 1409-1414, 2010
 10. M. Labudovic, V. Labudovic, H.Spasevska “Preferential Tariffs and Administrative Procedures for Obtaining Licenses for Use of Electric Power from Photovoltaics”, Proceedings of XLI International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, Ohrid, p-p. 875-877, 2010
 11. J. Atanasovski, A. Sharevska, D. Parnardzhiev, D. Pendovski, H. Spasevska “Calibration of Electromagnetic Flowmeters Krohne DN 25”, Proceedings of XLI International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, Ohrid, p-p. 425-428, 2010
 12. M. Zulbeari, D. Parnardziev, B. M. Stoilkovska, A. Sarevska, D. Pendovski and H. Spasevska, “Inter-Comparison of Non-Automatic Weighing Instruments – NAWI”, Proceedings of Conference of ICEST 2010, Ohrid, p-p. 428-432 (2010)
 13. Sonja Petkovska, Margarita Ginovska, Hristina Spasevska, “Status of medical physics in Macedonia” Medical Physics in the Baltic States, p-p. 36-40 (2010)
 14. H. Spasevska, A. Andonovski, Ch. Brachkov et all. “Synthesis and static light scattering studies of hairy rod polymers containing 1,3,4-oxadiazole rings in the repeating units”, Bul. Chem. Communic. Vol 41, No. 3, pp. 297-302, 2009
 15. Margarita Ginovska, Hristina Spasevska, Krste Najdenkoski, “Quality control and environmental impact of high-voltage insulating oils for x-ray generators”, Journal of Environmental Protection and Ecology, 10, No2, p-p. 380-387, 2009
 16. L. Basnarkov, L. Stojanovska-Georgievska, C. Ancora, V. Georgieva, M.Ginovska, G.Ruani, H. Spasevska “Equivalent Circuit Analysis of TiO2/CuInS2 Solar Cells”, XX Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 2008
 17. L. Stojanovska - Georgievska, L. Basnarkov, T. Manevska, J. Pazardzievska, M. Ginovska, H. Spasevska, “Approximated model for reading written compact disc”, Macedonian Physics Teacher 47, p-p. 1-5(2007/2008)
 18. L. Stojanovska - Georgievska, L. Basnarkov, M. Ginovska, H. Spasevska, Disadvantages and improvement technics of LCD addressing”, Macedonian Physics Teacher 47, p-p. 6-10(2007/2008)
 19. M. Ginovska, H. Spasevska, K. Najdenkovski, J. Dimitrijevic, Z.Prelogovski, "Procedure for Analysis and treatment of Condensate from compressor systems" - Proceed. of XX Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid (2008)
 20. H. Spasevska, “Digital x-ray detectors”, Proceedings on First Macedonian Conference for medical physics and biomedical Engineering, p-p.68-73, 2007.
 21. M. Ginovska, H. Spasevska, “Development of the Protocol for testing and investigation of high voltage oils, used in medical x-ray generators”, Proceedings on First Macedonian Conference for medical physics and biomedical Engineering, p-p. 74-79, 2007.
 22. L. Basnarkov, L. Stojanovska-Georgievska, H. Spasevska, M. Ginovska, "Supramolecules: Materials of the Future", Proceedings of the VIII National Conference with International Participation-ETAI, E1-5, 2007.
 23. H. Spasevska, A. Andonovski, I. Schopov, "Electrical Conductivity of Iodine-Doped Polymers", Proceedings of World Renewable Energy Congress-IX, Florence, 2006
 24. V. Fustik, N. Kiteva, M. Ginovska, H. Spasevska, " Technical Issues of the Risk Management in Financing the Renewable Energies Resources", Proceedings of World Renewable Energy Congress-IX, Florence, 2006
 25. M. Ginovska, H. Spasevska , N. Kiteva,V. Fustik, " Status and potential of Renewable Energy  Recourses in Republic of Macedonia", Proceedings of World Renewable Energy Congress-IX, Florence, 2006
 26. H. Spasevska, A. Andonovski, I. Schopov "Electrical Conductivity of Doped Polymers which contain 1,3,4-oxadiazole rings", p.p. 157, Proceedings of Electronics, Telecommunications, Automatics and Informatics Conference, 2005
 27. D. Stojanov, S. Petkovska, H. Spasevska, S. Loskovska "Physical Bases of Radiological Therapy and Description of Software VARIAN  for Computing Planning of Radiological Treatment", p.p. 239, Proceedings of Electronics, Telecommunications, Automatics and Informatics Conference, 2005

Книги:

 1. M.Ginovska, H.Spasevska, N. Andonovska, "Physics for first year secondary school", ISBN 978-608-226-259-8, 2010
 2. H. Spasevska, M. Ginovska, E. Naumovska, V. Alaceva, B. Poposka, "Physics for first year secondary school", ISBN 9989-0-0496-X, Prosvetno delo, 2008, Skopje
 3. V. Georgieva, H. Spasevska, M. Ginovska, "Solved Problems of Physics 1", ISBN 9989-630-40-2 Faculty of Electrical Engineering, Skopje, 2004
Дејства на документ