Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Библиотека Набавени книги

Набавени книги

Набавени книги на ФЕИТ во 2018 година


Јануари

Mobile Robotics / Kelly, Alonzo

 

Февруари

/


Март

 1. Atomska i nuklearna fizika / Ivanovic, D. M., Vucic, V. K.
 2. Ангажирање на ONE во електроенергетските системи соодветно потребите на конзумот и расположливоста на конвенционалните производни капацитети / Влатко Павлески (магистерски труд)
 3. Трошоци за имплементирање на мерки и стандарди за зачувување на животна средина кај компаниите / Бојан Јанески (магистерски труд)
 4. Современи системи за контрола и упрвување на енергетска потрошувачка во стамбени и деловни објекти / Борче Пачемски (магистерски труд)
 5. Економска евалуација на енергетски ефикасни системи со примена на технологии на ОИЕ за енергетско снабдување на индустриски објекти / Александар Стоичовски (магистерски труд)
 6. Стратешки цели и селекција на проекти во компаниите / Ирена Ангеловска (магистерски труд)
 7. Примена на модерен менаџмент на ризик во проекти базирани на агилни методологии / Бојан Богдановски (магистерски труд)
 8. Примена на TQM за подобрување на производните процеси на компаниите во Македонија / Младен Миловановиќ (магистерски труд)
 9. Анализа на пристапот базиран на игри за мотивација во проектниот менаџмент / Драган Алексовски (магистерски труд)
 10. Мерки за унапредување на пазарот на електрична енергија на мало / Александра Арсовска (магистерски труд)
 11. Имплементација на европското законодавство за следење на функционирањето на пазарот на електрична енергија во Република Македонија / Марија Костадиновска (магистерски труд)
 12. Дисперзионо моделирање на квалитетот на воздухот во Скопје / Марина Тоцева (магистерски труд)
 13. Примена на генетски алгоритам за оптимално ангажирање на агрегати во ЕЕС со уважување на преносната мрежа / Јане Пановски (магистерски труд)
 14. Анализа на неодреденоста во проценкате на ветерниот потенцијал при познати локациски услови / Кирил Демерџиев (магистерски труд)
 15. Карактеризација на термолуминисцентни дозиметри со читач за термодиоптички стимулирана луминисценција Risø TL/OSL DA- 20 при ниски и гранични дози / Александар Крлески  (магистерски труд)
 16. Повеќедимензионална регресиона анализа / Ивана Алексовска (магистерски труд)
 17. Проценка на ризиците кај системите за греење, ладење и климатизација на чисти соби / Елена Томовска (магистерски труд)
 18. Примена на методот на оптимални текови на моќност за ефикасно искористување на ресурсите за регулација при регионално балансирање / Петар Ј. Крстевски (докторска дисертација)
 19. Проектирање и практична реализација на RISC-базирано мемориско-центрична процесорска архитектура и нејзина примена / Данијела Ефнушева (докторска дисертација)
 20. Квалитет на оркестрирани сервиси во околина на облак кај 5G мобилни мрежи / Стојан Китанов (докторска дисертација)

 

Април

 1. Траги во животот / Мирчевски, Слободан
 2. Моето дело / Мирчевски, Слободан
 3. Ден на диференцијалните равенки во Македонија, /

 

Мај

/

 

Јуни

/

 

Јули

/

Наслови добиени во рамките на проектот на Владата на РМ

Наслови добиени во рамките  на проектот на Владата на Република Македонија "Превод на 500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на врвните, најдобрите и најреномираните универзитети во САД и Англија, а од областа на правото во Франција и Германија"

createpdf.jpg

Набавени книги на ФЕИТ 2017 година

createpdf.jpg

Набавени книги на ФЕИТ 2016 година

createpdf.jpg

Набавени книги на ФЕИТ 2015 година

createpdf.jpg

Набавени книги на ФЕИТ 2014 година

createpdf.jpg

Набавени книги на ФЕИТ 2013 година

createpdf.jpg

Набавени книги на ФЕИТ 2012 година

createpdf.jpg

Набавени книги на ФЕИТ 2011 година

createpdf.jpg

Набавени книги на ФЕИТ 2010 година

createpdf.jpg

Набавени книги на ФЕИТ 2009 година

createpdf.jpg

Набавени книги на ФЕИТ 2008 година

createpdf.jpg

Набавени книги на ФЕИТ 2007 година

createpdf.jpg